Oznámenie č. 142/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre rozpoč- tové a príspevkové organizácie a obce

Čiastka 39/1993
Platnosť od 01.07.1993 do31.12.2001
Zrušený 574/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 6/1994 Z. z. a nadobudli účinnosť 25. januára 1994. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 80/1994 Z. z. a nadobudli účinnosť 11. ...