Oznámenie č. 139/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky pre oblasť zdravotníckej starostlivosti

Čiastka 39/1993
Platnosť od 01.07.1993 do31.03.2001
Zrušený 177/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januárom 1993 na základe svojho článku 10.

139

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. októbra 1992 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky pre oblasť zdravotníckej starostlivosti.

Dohoda nadobudla platnosť 1. januárom 1993 na základe svojho článku 10.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky pre oblasť zdravotníckej starostlivosti

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky v súlade s potrebami spoločnosti riešiť základné otázky zdravotníctva oboch štátov v súčinnosti,

riadiac sa pritom potrebou zamerať sa predovšetkým na ochranu a sústavné upevňovanie a rozvíjanie telesného a duševného zdravia obyvateľstva,

uzavreli túto Dohodu medzi Slovenskou republikou a Českou republikou pre oblasť zdravotníckej starostlivosti:

PRVÁ ČASŤ

PREDMET DOHODY

Dohoda upravuje poskytovanie zdravotníckej starostlivosti včítane jej úhrady občanom Slovenskej republiky v Českej republike a občanom Českej republiky v Slovenskej republike. Poskytovanie tejto starostlivosti vychádza z platných právnych predpisov každej z republík. Občanovi jednej republiky bude poskytnutá zdravotnícka starostlivosť včítane liečiv a prostriedkov zdravotníckej techniky, očkovania, nevyhnutnej dopravy v chorobe a záchrannej služby na území druhej republiky:

a) ak je občan jednej republiky poistencom zdravotnej poisťovne (alebo inej inštitúcie, ktorá vykonáva úhrady zdravotníckej starostlivosti, ďalej len „zdravotná poisťovňa“) na území druhej republiky, podľa jej platných právnych predpisov,

b) na vlastnú žiadosť,

c) na základe potreby pri náhlom ochorení, pri úraze vzniknutom na území druhej republiky,

d) na základe odôvodneného dožiadania odborného pracoviska jednej republiky o poskytnutie špeciálnej zdravotníckej starostlivosti na území druhej republiky (napr. kardiochirurgia, transplantácia, kúpeľná starostlivosť, onkológia, neurochirurgia, liečba nožom gama, transplantácia kostnej drene).

DRUHÁ ČASŤ

ÚHRADA ZDRAVOTNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI

Čl. 1

Zdravotnícku starostlivosť poskytnutú svojim poistencom v rozsahu zákonného poistenia na území druhej republiky hradí zdravotná poisťovňa, v ktorej je občan poistený (ďalej len „príslušná zdravotná poisťovňa“), pokiaľ s takouto úhradou vopred vyslovila súhlas. To neplatí, ak ide o zdravotnícku starostlivosť poskytnutú podľa článku 3.

Zdravotnícka starostlivosť sa uhrádza v cenách poskytujúcej strany.

Zdravotnícke zariadenie vyúčtuje poskytnutú starostlivosť príslušnej zdravotnej poisťovni.

Úhradu za poskytovanie zdravotníckej starostlivosti hradenej zo štátneho rozpočtu včítane úhrady za poskytovanie očkovacích látok pri očkovaní upraví dohoda medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Českej republiky.

Čl. 2

Zdravotnícku starostlivosť možno poskytnúť občanovi druhej republiky na základe vopred uzavretej dohody so zdravotníckym zariadením aj za priamu úhradu.

Čl. 3

Nevyhnutné a neodkladné liečenie pri úraze alebo akútne vzniknutom alebo akútne zhoršenom ochorení na území druhej republiky uhrádza príslušná zdravotná poisťovňa vo výške určenej v právnych normách, ktoré sú pre ňu záväzné.

Čl. 4

Špeciálna zdravotnícka starostlivosť na základe dožiadania odborného pracoviska (napr. kardiochirurgia, transplantácia, kúpeľná starostlivosť, onkológia, neurochirurgia, liečba nožom gama, transplantácia kostnej drene) bude sa poskytovať na základe predloženého záväzku na úhradu vysielajúcou zdravotnou poisťovňou. Výška úhrady bude zodpovedať cenám poskytujúcej strany.

Čl. 5

Liečivá a prostriedky zdravotníckej techniky predpísané zmluvným zdravotníckym zariadením, ale čerpané na území druhej republiky, hradí zdravotná poisťovňa príslušná na úhradu v rozsahu stanovenom právnymi predpismi tej republiky, ktorej je občan poistencom, vo výške zodpovedajúcej cenám poskytujúcej strany.

Liečivá a prostriedky zdravotníckej techniky schválené do 31. decembra 1992 na území jednej republiky sa považujú za registrované a schválené na území druhej republiky za podmienky, že registračná a schvaľovacia dokumentácia bude odovzdaná do 30. júna 1993.

Čl. 6

Očkovanie občanov Slovenskej republiky trvale žijúcich na území Českej republiky bude zabezpečované a hradené rovnako ako občanom Českej republiky. To isté platí pre občanov Českej republiky trvale žijúcich na území Slovenskej republiky.

Pri prechodnom pobyte na území druhej republiky sa očkovanie nebude vykonávať, s výnimkou očkovania proti besnote, proti tetanu pri poraneniach, proti tuberkulóze novorodencov a ďalej s výnimkou občanov prechodne registrovaných v zdravotníckych zariadeniach. Slovenská republika a Česká republika si vzájomne poskytujú príslušné informácie na úseku ochrany verejného zdravia a ochrany pred prenosnými chorobami.

Čl. 7

Nevyhnutnú dopravu chorých pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti na území druhej republiky hradí príslušná zdravotná poisťovňa, ak to podľa vyjadrenia ošetrujúceho lekára nevyhnutne vyžaduje zdravotný stav občana.

V ostatných prípadoch možno dopravu uskutočniť za priamu úhradu na základe vopred uzavretej dohody občana so zdravotníckym zariadením, ktoré dopravu zabezpečuje.

Čl. 8

V pohraničných oblastiach bude zabezpečená koordinácia pozemných a leteckých záchranných služieb.

Bližšie podmienky spolupráce pri vykonávaní pozemnej a leteckej záchrannej služby medzi oboma republikami, ako aj spôsob účtovania stanoví dohoda medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Českej republiky.

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 9

Právne vzťahy vznikajúce pri realizácii tejto dohody sa riadia právnym poriadkom tej republiky, v ktorej sa úkon vykonal, pokiaľ všeobecná dohoda o právnych vzťahoch nestanoví inak.

Čl. 10

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom 1. januára 1993.

Táto dohoda je platná po dobu 5 rokov. Po uplynutí tejto doby sa predlžuje o ďalších 5 rokov, pokiaľ ju obe zmluvné strany alebo jedna zmluvná strana 3 mesiace predtým nevypovie.

Túto dohodu možno zrušiť, meniť a dopĺňať iba dohodou zmluvných strán. Táto dohoda je vyhotovená v Prahe 29. októbra 1992 v českom a slovenskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Vladimír Mečiar v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Václav Klaus v. r.