Oznámenie č. 139/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky pre oblasť zdravotníckej starostlivosti

Čiastka 39/1993
Platnosť od 01.07.1993 do31.03.2001
Zrušený 177/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januárom 1993 na základe svojho článku 10.