Vyhláška č. 136/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o puncových poplatkoch

(v znení č. 215/1999 Z. z.)

Čiastka 38/1993
Platnosť od 24.06.1993 do29.02.2004
Účinnosť od 01.09.1999 do29.02.2004
Zrušený 10/2004 Z. z.