Oznámenie č. 133/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spoločnom postupe v otázkach pobytu cudzincov z tretích štátov na území Slovenskej republiky a na území Českej republiky

Čiastka 37/1993
Platnosť od 21.06.1993 do26.07.1997
Účinnosť od 21.06.1993
Zrušený 234/1997 Z. z.
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 1. januárom 1993 na základe svojho článku 18.