Oznámenie č. 128/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vykonáva bod B ods. 3 uznesenia vlády Slovenskej republiky zo 16. marca 1993 č. 171 k správe o vecnom zameraní a princípoch privatizácie v podmienkach zakladateľských rezortov

Čiastka 36/1993
Platnosť od 14.06.1993
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobudlo účinnosť 17. mája 1993.

128

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie z 10. mája 1993 č. 43/105/1993, ktorým sa vykonáva bod B ods. 3 uznesenia vlády Slovenskej republiky zo 16. marca 1993 č. 171 k správe o vecnom zameraní a princípoch privatizácie v podmienkach zakladateľských rezortov.

Toto opatrenie ustanovuje postup v účtovníctve a pri inventarizácii majetku a záväzkov pri vykonávaní zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Podľa tohto opatrenia postupujú štátne podniky a akciové spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou štátu a rozpočtové a príspevkové organizácie.

Dňom účinnosti tohto opatrenia stráca platnosť opatrenie Federálneho ministerstva financií z 30. decembra 1991 č. FMF V/1-30452/91, ktorým sa ustanovuje postup v účtovníctve a pri inventarizácii hospodárskych prostriedkov pri prevodoch majetku štátu na iné osoby (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 4-5/1992), a opatrenie Federálneho ministerstva financií zo 14. apríla 1992 č. FMF V/1-12060/92, ktorým sa ustanovuje postup v účtovníctve na základe schváleného privatizačného projektu v prvej vlne privatizácie (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 6/1992).

Toto opatrenie nadobudlo účinnosť 17. mája 1993.

Opatrenie bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 4/1993 a možno doňho nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.