Oznámenie č. 126/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 36/1993
Platnosť od 14.06.1993
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

126

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní

výnos z 25. mája 1993 č. 541/1993 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, v ktorom sa ustanovuje, že vyššia kolektívna zmluva na roky 1993-1994 uzavretá 4. decembra 1992 medzi Odborovým zväzom STAVBA, Slovenský výbor, a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska je záväzná aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe tohto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Možno doň nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze STAVBA, Slovenský výbor, a vo Zväze stavebných podnikateľov.