Vyhláška č. 119/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na dofinancovanie družstevnej a individuálnej bytovej výstavby

Čiastka 33/1993
Platnosť od 27.05.1993
Účinnosť od 27.05.1993