Vyhláška č. 116/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 79/1991 Zb. o prijímaní na štúdium na stredných školách

Čiastka 33/1993
Platnosť od 27.05.1993 do31.08.1996
Účinnosť od 01.06.1993 do31.08.1996
Zrušený 145/1996 Z. z.

OBSAH