Opatrenie č. 101/1993 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1993 (dodatok)

Čiastka 29/1993
Platnosť od 12.05.1993 do31.12.2001