Zákon č. 1/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Čiastka 1/1993
Platnosť od 01.01.1993
Účinnosť od 01.11.2009 do31.12.2015
Zrušený 400/2015 Z. z.