Oznámenie č. p1/c95/1992 Zb.Oznámenie Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o zmene Organizačného a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 95/1992
Platnosť od 22.10.1992
Redakčná poznámka

Táto zmena nadobúda účinnosť dňom schválenia.

Ústavný súd Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

oznamuje, že plénum Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na svojom zasadaní 20. augusta 1992 v súlade s ustanovením § 15 zákona č. 491/1991 Zb. o organizácii Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a o konaní pred ním schválilo zmenu Organizačného a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, vyhláseného v čiastke 51/1992 Zb.

V § 33 ods. 1 Organizačného a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa za slová „doručujú do vlastných rúk“ pripájajú slová „v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike“.

Táto zmena nadobúda účinnosť dňom schválenia.