Opatrenie č. p1/c94/1992 Zb.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. augusta 1992

Čiastka 94/1992
Platnosť od 15.10.1992

OBSAH

OPATRENIE1)

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

zo 7. septembra 1992

číslo III/2-479/1992, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. augusta 1992

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlasuje podľa § 7 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky zmeny v zozname obcí a ich častí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané do 31. augusta 1992.


Okres GALANTA

s účinnosťou od 1. júla 1992

- určuje sa novej časti mesta Šaľa názov Veča. Po vytvorení novej mestskej časti sa mesto Šaľa člení na mestské časti 1. Hetméň, 2. Šaľa, 3. Veča.

Okres LEVICE

s účinnosťou od 1. augusta 1992

- mení sa názov obce Kvetná na Keť.

Okres LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

s účinnosťou od 1. septembra 1992

- rozdeľuje sa obec Liptovský Hrádok na obce Liptovská Porúbka a Liptovský Mikuláš. Po rozdelení sa obec Liptovská Porúbka nečlení na časti obce, mesto Liptovský Hrádok sa člení na mestské časti 1. Dovalovo, 2. Liptovský Hrádok, 3. Liptovský Peter.

Okres LUČENEC

s účinnosťou od 1. septembra 1992

- rozdeľuje sa obec Fiľakovo na obce Bulhary a Fiľakovo. Po rozdelení sa obec Bulhary nečlení na časti obce, mesto Fiľakovo sa nečlení na mestské časti.

Okres NITRA

s účinnosťou od 1. júla 1992

- mení sa názov obce Sládečkovce na Močenok;

s účinnosťou od 1. septembra 1992

- rozdeľuje sa obec Nitra na obce Ivanka pri Nitre a Nitra.

Po rozdelení sa obec Ivanka pri Nitre nečlení na časti obce, mesto Nitra sa člení na mestské časti 1. Čermáň, 2. Diely, 3. Dolné Krškany, 4. Dražovce, 5. Horné Krškany, 6. Chrenová, 7. Janíkovce, 8. Klokočina, 9. Kynek, 10. Lužianky, 11. Mlynárce, 12. Párovské Háje, 13. Staré mesto, 14. Štitáre, 15. Zobor.

Okres NOVÉ ZÁMKY

s účinnosťou od 1. augusta 1992

- mení sa názov obce Milanovce na Veľký Kýr.

Okres POPRAD

s účinnosťou od 1. septembra 1992

- rozdeľuje sa obec Kežmarok na obce Ľubica a Kežmarok. Po rozdelení sa obec Ľubica nečlení na časti obce, mesto Kežmarok sa člení na mestské časti 1. Kežmarok, 2. Malý Slavkov.

Okres POVAŽSKÁ BYSTRICA

s účinnosťou od 1. septembra 1992

- rozdeľuje sa obec Prečín na obce Počarová a Prečín. Po rozdelení sa obce Počarová a Prečín nečlenia na časti obce.

Okres SENICA

s účinnosťou od 1. júla 1992

- mení sa názov obce Borský Jur na Borský Svätý Jur;

- mení sa názov obce Moravský Ján na Moravský Svätý Ján.

Okres TRNAVA

s účinnosťou od 1. septembra 1992

- rozdeľuje sa obec Moravany nad Váhom na obce Ducové a Moravany nad Váhom. Po rozdelení sa obce Ducové a Moravany nad Váhom nečlenia na časti obce;

- rozdeľuje sa obec Ostrov na obce Bašovce a Ostrov. Po rozdelení sa obec Bašovce nečlení na časti obce, obec Ostrov sa člení na časti obce: 1. Malé Orvište, 2. Ostrov;

- rozdeľuje sa obec Vrbové na obce Šípkové a Vrbové. Po rozdelení sa obec Šípkové nečlení na časti obce, mesto Vrbové sa nečlení na mestské časti.

Okres VEĽKÝ KRTÍŠ

s účinnosťou od 1. septembra 1992

- rozdeľuje sa obec Veľký Krtíš na obce Malé Straciny, Malý Krtíš, Veľké Straciny a Veľký Krtíš. Po rozdelení sa obce Malé Straciny, Malý Krtíš, Veľké Straciny nečlenia na časti obce, mesto Veľký Krtíš sa nečlení na mestské časti.

Minister:

Tuchyňa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Týmto opatrením sa mení a dopĺňa zoznam obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vyhlásený v čiastke 15 Zbierky zákonov ČSFR z 15. marca 1991 na základe opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 28. decembra 1990, v znení opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 7. februára 1992 č. OVV/2-135/1992, uverejneného v čiastke 24 Zbierky zákonov ČSFR z 24. marca 1992.