Opatrenie č. p1/c83/1992 Zb.Opatrenie Federálneho ministerstva financií, ktorým sa mení opatrenie Federálneho ministerstva financií z 27. marca 1992, ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene

Čiastka 83/1992
Platnosť od 21.08.1992
Účinnosť od 21.08.1992

OBSAH