Uznesenie č. p1/c49/1992 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na vyhlásenie obce Spišské Vlachy za mesto

Čiastka 49/1992
Platnosť od 29.05.1992

UZNESENIE

Slovenskej národnej rady

z 28. apríla 1992

k návrhu na vyhlásenie obce Spišské Vlachy za mesto

Slovenská národná rada

vyhlasuje podľa § 22 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s účinnosťou od 1. mája 1992 za mesto obec Spišské Vlachy.

F. Mikloško v. r.