Opatrenie č. p2/c46/1992 Zb.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vymedzení oprávnenia orgánov štátnej správy súdov na povoľovanie úľav zo súdnych poplatkov

Čiastka 46/1992
Platnosť od 21.05.1992
Účinnosť od 01.05.1992

OBSAH