Oznámenie č. p4/c37/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo I. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1992

Čiastka 37/1992
Platnosť od 16.04.1992
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1992.

Pôvodný predpis

16.04.1992