Opatrenie č. p1/c36/1992 Zb.Opatrenie Federálneho ministerstva financií, ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene

Čiastka 36/1992
Platnosť od 15.04.1992
Účinnosť od 01.05.1992

OBSAH