Oznámenie č. p2/c29/1992 Zb.Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní opatrenia, ktorým ustanovuje náležitosti žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka, ako aj minimálnu výšku základného imania, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia, a náležitosti žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka pobočke zahraničnej banky, ako aj minimálnu výšku poskytnutého kapitálu, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia

Čiastka 29/1992
Platnosť od 31.03.1992
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. februárom 1992.

Štátna banka česko-slovenská

vydala podľa § 4 a 5 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách opatrenie z 15. februára 1992, ktorým ustanovuje náležitosti žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka, ako aj minimálnu výšku základného imania, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia, a náležitosti žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka pobočke zahraničnej banky, ako aj minimálnu výšku poskytnutého kapitálu, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. februárom 1992.

Opatrenie bolo uverejnené vo Vestníku Štátnej banky česko-slovenskej, čiastka 5/1992. Možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Štátnej banky česko-slovenskej.