Oznámenie č. p2/c29/1992 Zb.Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní opatrenia, ktorým ustanovuje náležitosti žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka, ako aj minimálnu výšku základného imania, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia, a náležitosti žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka pobočke zahraničnej banky, ako aj minimálnu výšku poskytnutého kapitálu, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia

Čiastka 29/1992
Platnosť od 31.03.1992
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. februárom 1992.

Pôvodný predpis

31.03.1992