Redakčné oznámenie č. r1/c133/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby v Občianskom súdnom poriadku

Čiastka 133/1992
Platnosť od 31.12.1992

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v Občianskom súdnom poriadku (v úplnom znení, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení) č. 501/1992 Zb., v českom aj slovenskom vydaní

V poznámke č. 35) pod čiarou k § 250l má text správne znieť:

„§ 122 a 145a zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb. a zákona č. 180/1990 Zb., ak ide o rozhodnutie o zákonnom nároku na dávku dôchodkového zabezpečenia, uvedenú v § 7 písm. a) č. 1-8, písm. b) a c) cit. zákona,“.

Redakcia