Oznámenie č. p2/c133/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú zmeny a doplnky Pokynov pre ročnú účtovnú uzávierku v hospodárskych organizáciách od roka 1991

Čiastka 133/1992
Platnosť od 31.12.1992

Federálne ministerstvo financií

vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve opatrenie č. V/1 - 31 303/1992 z 19. decembra 1992, ktorým sa ustanovujú zmeny a doplnky Pokynov pre ročnú účtovnú uzávierku v hospodárskych organizáciách od roka 1991.

Opatrenie sa súčasne vydáva vo Finančnom spravodajcovi. Do doby jeho uverejnenia možno do opatrenia nazrieť na Federálnom ministerstve financií, Vinohradská 49, 120 74 Praha 2.