Opatrenie č. p2/c128/1992 Zb.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 128/1992
Platnosť od 18.12.1992

Pôvodný predpis

18.12.1992