Opatrenie č. p3/c112/1992 Zb.Opatrenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje použitie metodiky účtovníctva a účtovnej závierky a jej zmeny a doplnky na účtovné obdobie roka 1993 v bankách

Čiastka 112/1992
Platnosť od 10.12.1992
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1993

Federálne ministerstvo financií


vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve opatrenie č. V/2 - 28 110/92 z 9. novembra 1992, ktorým sa ustanovuje použitie metodiky účtovníctva a účtovnej závierky a jej zmeny a doplnky na účtovné obdobie roka 1993 v bankách.


Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1993 a uverejňuje sa vo Finančnom spravodajcovi. Do doby jeho uverejnenia možno do opatrenia nazrieť na Federálnom ministerstve financií Vinohradská 49, 120 74 Praha 2.