Opatrenie č. p3/c112/1992 Zb.Opatrenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje použitie metodiky účtovníctva a účtovnej závierky a jej zmeny a doplnky na účtovné obdobie roka 1993 v bankách

Čiastka 112/1992
Platnosť od 10.12.1992
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1993

Pôvodný predpis

10.12.1992