Opatrenie č. p1/c11/1992 Zb.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v Slovenskej republike, vykonané okresnými úradmi v roku 1991

Čiastka 11/1992
Platnosť od 31.01.1992

OPATRENIE1)

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

zo 6. decembra 1991,

ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v Slovenskej republike, vykonané okresnými úradmi v roku 1991

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlasuje podľa § 3 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy zmeny v zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v Slovenskej republike.


Okres Dolný Kubín
s účinnosťou od 1. januára 1992 Okresný úrad Dolný Kubín

– preradil obec Babín z územného obvodu Obvodného úradu Námestovo do územného obvodu Obvodného úradu Dolný Kubín;

– preradil obec Hruštín z územného obvodu Obvodného úradu Námestovo do územného obvodu Obvodného úradu Dolný Kubín.

Okres Košice-vidiek
s účinnosťou od 1. júla 1991 Okresný úrad Košice-vidiek

– preradil obec Zlatá Idka z územného obvodu Obvodného úradu Moldava nad Bodvou do územného obvodu Obvodného úradu Čaňa.

Okres Levice
s účinnosťou od 1. júna 1991 Okresný úrad Levice

– preradil obec Plavé Vozokany z územného obvodu Obvodného úradu Želiezovce do územného obvodu Obvodného úradu Levice.

Okres Poprad
s účinnosťou od 1. apríla 1991 Okresný úrad Poprad

– preradil obec Gerlachov z územného obvodu Obvodného úradu Starý Smokovec do územného obvodu Obvodného úradu Svit.


Minister:

v z. RNDr. Bencúr v. r.

námestník

Poznámky pod čiarou

1) Týmto opatrením sa mení zoznam obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v Slovenskej republike, uverejnený v čiastke 12 Zbierky zákonov ČSFR z 11. marca 1991 opatrením MV SR z 13. decembra 1990.