Opatrenie č. p1/c11/1992 Zb.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v Slovenskej republike, vykonané okresnými úradmi v roku 1991

Čiastka 11/1992
Platnosť od 31.01.1992