Opatrenie č. p1/c103/1992 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovuje postup devízových tuzemcov - právnických osôb v prípade prijatia platby v devízových prostriedkoch v hotovosti v oblasti operatívnej evidencie a výkazníctva

Čiastka 103/1992
Platnosť od 19.11.1992
Účinnosť od 19.11.1992

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
19.11.1992 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

19.11.1992