Zákon č. 92/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby

Čiastka 23/1992
Platnosť od 28.02.1992
Účinnosť od 28.02.1992

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.02.1992 Aktuálne znenie