Oznámenie č. 90/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o postupe organizácií lesného hospodárstva a Správy Tatranského národného parku pri užívaní lesnej pôdy, lesných porastov a ostatného majetku vo vlastníctve iných subjektov ako česko-slovenského štátu

Čiastka 22/1992
Platnosť od 24.03.1992 do25.08.1993
Zrušený 186/1993 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.