Oznámenie č. 89/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku

Čiastka 22/1992
Platnosť od 24.03.1992
Účinnosť od 24.03.1992
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 27 ods. 1 dňom 20. decembra 1991.