Vyhláška č. 84/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 122/1979 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve

(v znení č. r1/c38/1992 Zb.)

Čiastka 21/1992
Platnosť od 20.03.1992 do31.08.1996
Účinnosť od 01.07.1992 do31.08.1996
Zrušený 168/1996 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovenia § 32 ods. 2, ktoré nadobúda účinnosť 1. júlom 1992

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1992 - 31.08.1996 Delená účinnosť
01.04.1992 - 30.06.1992 r1/c38/1992 Zb.