Zákon č. 80/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov)

(v znení č. 12/1993 Z. z.)

Čiastka 20/1992
Platnosť od 10.03.1992 do31.03.2005
Účinnosť od 01.01.1993 do17.05.1993
Zrušený 757/2004 Z. z.