Oznámenie č. 648/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Medzinárodného dohovoru o zjednodušení a zladení colných režimov

Čiastka 133/1992
Platnosť od 31.12.1992
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 12 ods. 1 dňom 25. septembra 1974. Pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku nadobudol platnoť v súlade s článkom 12 ods. 2 dňom 18. marca 1991. Príloha o dočasných skladoch tovaru (A.2.) nadobudla platnosť na zákl...

648

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 18. mája 1973 bol v Kjóte dojednaný Medzinárodný dohovor o zjednodušení a zladení colných režimov.

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky vyslovilo súhlas s dohovorom a nasledujúcimi prílohami k nemu:

Príloha o dočasných skladoch tovaru (A.2.),

Príloha o colných formalitách vzťahujúcich sa na obchodné dopravné prostriedky (A.3.), Príloha o colnom prerokúvaní zásob lodí, lietadiel a vlakov (A.4.),

Príloha o vývoze tovaru do voľného obehu v cudzine (C.1.).

Listina o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Medzinárodnému dohovoru o zjednodušení a zladení colných režimov a uvedeným prílohám bola uložená u generálneho tajomníka Rady pre colnú spoluprácu, depozitára dohovoru, 18. decembra 1990.

Pri prístupe k dohovoru sa urobilo vyhlásenie:

Ustanovenie článku 13 dohovoru je v rozpore s Deklaráciou o poskytnutí nezávislosti koloniálnym územiam a národom, ktorá bola prijatá na XV. zasadaní Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov v roku 1960, a Česká a Slovenská Federatívna Republika ho preto považuje za prekonané.

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 12 ods. 1 dňom 25. septembra 1974. Pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku nadobudol platnoť v súlade s článkom 12 ods. 2 dňom 18. marca 1991.

Príloha o dočasných skladoch tovaru (A.2.) nadobudla platnosť na základe článku 12 ods. 3 dohovoru 18. novembrom 1977 a pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku nadobudla platnosť na základe toho istého článku ods. 4 dňom 18. marca 1991.

Príloha o colných formalitách vzťahujúcich sa na obchodné dopravné prostriedky (A.3.) nadobudla platnosť na základe článku 12 ods. 3 dohovoru 18. marcom 1982 a pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku nadobudla platnosť na základe toho istého článku ods. 4 dňom 18. marca 1991.

Príloha o colnom prerokúvaní zásob lodí, lietadiel a vlakov (A.4.) dosiaľ nenadobudla platnosť.

Príloha o vývoze tovaru do voľného obehu v cudzine (C.1.) nadobudla platnosť na základe článku 12 ods. 3 dohovoru 29. januárom 1981 a pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku nadobudla platnosť na základe toho istého článku ods. 4 dňom 18. marca 1991.

Český preklad dohovoru a príloh, ktoré nadobudli platnosť, sa vyhlasuje súčasne.*)

MEDZINÁRODNÝ DOHOVOR

o zjednodušení a zladení colných režimov

Preambula

Zmluvné strany tohto dohovoru vypracovaného pod záštitou Rady pre colnú spoluprácu,

zisťujúc, že rozdielnosti národných colných režimov môžu byť prekážkou medzinárodných výmen,

uvážiac, že je v záujme všetkých krajín podporovať také výmeny a medzinárodnú spoluprácu,

uvážiac, že zjednodušenie a zladenie ich colných režimov môže účinne prispieť k rozvoju medzinárodného obchodu a iných foriem medzinárodnej výmeny,

presvedčené, že medzinárodný dokument obsahujúci ustanovenia, ktoré sa krajiny zaväzujú používať, len čo budú môcť, by postupne viedol k vysokému stupňu zjednodušenia a zladenia colných režimov, čo je jedným zo základných cieľov Rady pre colnú spoluprácu,

dohodli sa takto:

HLAVA I

Definície

Článok I

Na účely tohto dohovoru sa rozumejú:

a) „Radou“ organizácia založená Dohovorom o zriadení Rady pre colnú spoluprácu, uzavretým v Bruseli 15. decembra 1950;

b) „Stálym technickým výborom“ Stály technický výbor Rady;

c) „ratifikáciou“ ratifikácia, prijatie alebo schválenie.

HLAVA II

Rozsah použitia dohovoru a skladba príloh

Článok 2

Každá zmluvná strana sa zaväzuje podporovať zjednodušenie a zladenie colných režimov a za tým účelom sa spravovať, za podmienok uvedených v tomto dohovore, normami a odporúčanými praxami obsiahnutými v prílohách tohto dohovoru. Nič však nebráni, aby zmluvné strany poskytovali väčšie výhody, než aké predvída dohovor, a zmluvným stranám sa odporúča, aby také väčšie výhody poskytovali v najväčšej možnej miere.

Článok 3

Ustanovenia tohto dohovoru nebránia používať zákazy a obmedzenia vyplývajúce z národného zákonodárstva.

Článok 4

Každá príloha k tomuto dohovoru sa v zásade skladá:

a) z úvodu, v ktorom sa podáva prehľad rôznych otázok, ktoré príloha rieši;

b) z definícií hlavných colných výrazov používaných v danej prílohe 3;

c) z noriem, ktorým sú ustanovenia, ktorých všebecné použitie sa považuje za potrebné na dosiahnutie zjednodušenia a zladenia colných režimov;

d) z odporúčaných praxí, ktorými sú ustanovenia, pri ktorých sa uznáva, že znamenajú pokrok smerujúci k zjednodušeniu a zladeniu colných režimov, a ktorých čo najvšeobecnejšie použitie sa považuje za žiadúce;

e) z poznámok, v ktorých sa uvádzajú niektoré možnosti, vhodné pre použitie danej normy alebo odporúčanej praxe.

Článok 5

1. Každá zmluvná strana, ktorá prijme niektorú prílohu, prijíma tým všetky normy a odporúčané praxe v nej obsiahnuté, pokiaľ pri prijatí prílohy alebo neskôr neoznámi generálnemu tajomníkovi Rady normu alebo normy a odporúčané praxe, ku ktorým robí výhrady, s uvedením rozdielov vyskytujúcich sa medzi ustanoveniami jej národného právneho poriadku a ustanoveniami daných noriem alebo odporúčaných praxí. Všetky zmluvné strany, ktoré urobili výhrady, ich môžu kedykoľvek úplne alebo sčasti zrušiť tým, že túto skutočnosť oznámia generálnemu tajomníkovi a zároveň uvedú deň, ktorým sú tieto výhrady zrušené.

2. Každá zmluvná strana, ktorá je viazaná niektorou prílohou, preskúma vždy aspoň raz za tri roky normy a odporúčané praxe obsiahnuté v tejto prílohe, ku ktorým urobila výhrady, porovná ich s ustanoveniami svojho národného právneho poriadku a oznámi generálnemu tajomníkovi Rady výsledky tohto preskúmania.

HLAVA III

Úlohy Rady a Stáleho technického výboru

Článok 6

1. Rada dohliada v rámci tohto dohovoru na jeho správu a vývoj. Rozhoduje najmä o včlenení nových príloh do tohto dohovoru.

2. Za týmto účelom vykonáva Stály technický výbor v právomoci Rady a podľa jej pokynov tieto funkcie:

(a) vypracúvať nové prílohy a navrhovať Rade ich prijatie za účelom včlenenia do dohovoru;

(b) predkladať Rade také pozmeňovacie návrhy k tomuto dohovoru alebo k prílohám, ktoré považuje za potrebné, a najmä návrhy na zmenu noriem a odporúčaných praxí, alebo za premenu odporúčaných praxí na normy;

(c) podávať posudky o všetkých otázkach týkajúcich sa vykonávania dohovoru;

(d) plniť úlohy, ktoré mu Rada môže ukladať v súvislosti s ustanoveniami dohovoru.

Článok 7

Na účely hlasovania v Rade a v Stálom technickom výbore sa každá príloha považuje za osobitný dohovor.

HLAVA IV

Rôzne ustanovenia

Článok 8

Pri vykonávaní tohto dohovoru sa príloha alebo prílohy, ktorými je určitá zmluvná strana viazaná, považujú za neoddeliteľnú súčasť dohovoru; pokiaľ ide o túto zmluvnú stranu, vzťahuje sa teda každý odkaz na dohovor takisto na takú prílohu alebo prílohy.

Článok 9

Zmluvné strany, ktoré tvoria colnú alebo hospodársku úniu, môžu oznámiť generálnemu tajomníkovi Rady, že pre vykonávanie určitej prílohy k tomuto dohovoru treba považovať ich územie za jednotné. Vo všetkých prípadoch, keď sa v dôsledku takéhoto oznámenia vyskytnú rozdiely medzi ustanoveniami tejto prílohy a právnymi predpismi platnými na územiach zmluvných strán, urobia dotknuté štáty výhradu podľa článku 5 tohto dohovoru k dotyčnej norme alebo odporúčanej praxi.

HLAVA V

Záverečné ustanovenia

Článok 10

1. Každý spor medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami o výklad alebo vykonávanie tohto dohovoru, sa pokiaľ možno vybaví priamym rokovaním medzi nimi.

2. Každý spor, ktorý sa nevybaví priamym rokovaním predložia sporné strany Stálemu technickému výboru, ktorý ho prerokuje a vydá odporúčanie na jeho vyriešenie.

3. Ak Stály technický výbor nemôže spor vybaviť, predloží ho Rade, ktorá vydá odporúčanie podľa článku III (e) dohovoru o zriadení Rady.

4. Sporné strany sa môžu vopred dohodnúť, že prijmú odporúčanie Stáleho technického výboru alebo Rady.

Článok 11

1. Každý členský štát Rady a každý členský štát Organizácie Spojených národov alebo jej odborných organizácií sa môže stať zmluvnou stranou tohto dohovoru:

(a) podpisom bez výhrady ratifikácie;

(b) uložením ratifikačných listín potom, keď dohovor podpísal s výhradou ratifikácie, alebo

(c) prístupom.

2. Tento dohovor bude otvorený na podpis do 30. júna 1974 v sídle Rady v Bruseli štátom uvedeným v odseku 1 tohto článku. Po tomto dátume im bude otvorený na prístup.

3. Každý štát, ktorý nie je členom organizácií uvedených v odseku 2 tohto článku a ktorému generálny tajomník Rady zašle na žiadosť Rady pozvanie za týmto účelom, sa môže stať zmluvnou stranou tohto dohovoru, ak k nemu pristúpi potom, keď tento nadobudne platnosť.

4. Každý štát uvedený v odseku 1 alebo 3 tohto článku, uvedie pri podpise alebo ratifikácii tohto dohovoru alebo pri prístupe k nemu prílohu alebo prílohy, ktoré prijíma, pričom treba, aby prijal aspoň jednu prílohu. Neskôr môže oznámiť generálnemu tajomníkovi Rady, že prijíma jednu alebo viac ďalších príloh.

5. Ratifikačné listiny a listiny o prístupe budú uložené u generálneho tajomníka Rady.

6. Každú novú prílohu, o ktorej včlenení do tohto dohovoru Rada rozhodne, oznámi generálny tajomník Rady zmluvným stranám tohto dohovoru, ostatným signatárnym štátom, členským štátom Rady, ktoré nie sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, a generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov. Zmluvné strany oznámia prijatie tejto novej prílohy generálnemu tajomníkovi Rady podľa odseku 4 tohto článku.

7. Ustanovenia odseku 1 tohto článku sa takisto vzťahujú na colné alebo hospodárske únie spomenuté v článku 9 tohto dohovoru, pokiaľ príslušným orgánom vyplýva z dokumentov, ktorými sa tieto colné alebo hospodárske únie zriaďujú, povinnosť sa zmluvne zaväzovať vo svojom mene. Tieto orgány však nemajú hlasovacie právo.

Článok 12

1. Tento dohovor nadobudne platnosť tri mesiace po tom, keď ho päť, zo štátov uvedených v odseku 1 článku 11 tohto dohovoru podpíše bez výhrady ratifikácie alebo zloží svoju ratifikačnú listinu o prístupe.

2. Pre každý štát, ktorý tento dohovor podpíše bez výhrady ratifikácie, ratifikuje ho alebo k nemu pristúpi po tom, keď ho päť štátov podpísalo bez výhrady ratifikácie alebo zložilo svoje ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe, nadobudne tento dohovor platnosť tri mesiace po tom, keď ho spomenutý štát podpísal bez výhrady ratifikácie alebo zložil svoju ratifikačnú listinu alebo listinu o prístupe.

3. Každá príloha tohto dohovoru nadobudne platnosť tri mesiace po tom, keď ju prijalo päť zmluvných strán.

4. Pre každý štát, ktorý prijme niektorú prílohu po tom, keď ju prijalo päť štátov, nadobudne táto príloha platnosť tri mesiace po tom, keď tento štát oznámi, že ju prijíma.

Článok 13

1. Každý štát môže pri podpise bez výhrady ratifikácie, pri ratifikácii alebo prístupe alebo neskôr oznámiť generálnemu tajomníkovi Rady, že sa tento dohovor vzťahuje na všetky alebo niektoré územia, za ktorých medzinárodné vzťahy zodpovedá. Toto oznámenie nadobudne účinnosť tri mesiace odo dňa, keď ho generálny tajomník dostane. Dohovor sa však nemôže vykonávať na územiach uvedených v oznámení skôr, než nadobudne platnosť pre dotyčný štát.

2. Každý štát, ktorý podľa odseku 1 tohto článku oznámil, že sa tento dohovor vzťahuje na niektoré územie, za ktorého medzinárodné vzťahy zodpovedá, môže za podmienok uvedených v článku 14 tohto dohovoru oznámiť generálnemu tajomníkovi Rady, že sa tento dohovor nebude naďalej na toto územie vzťahovať.

Článok 14

1. Tento dohovor sa uzaviera na neobmedzenú dobu. Každá zmluvná strana ho však môže vypovedať kedykoľvek po dátume nadobudnutia jeho platnosti, ktorý ustanovuje článok 12 tohto dohovoru.

2. Výpoveď sa oznamuje písomne generálnemu tajomníkovi Rady.

3. Výpoveď nadobudne účinnosť šesť mesiacov po tom, čo generálny tajomník Rady dostane listinu o výpovedi.

4. Ustanovenia odsekov 2 a 3 tohto článku sa takisto vzťahujú na prílohy k dohovoru, pričom každá zmluvná strana môže kedykoľvek po dátume ich nadobudnutia platnosti podľa článku 12 odvolať prijatie jednej alebo viacerých príloh. Zmluvná strana, ktorá odvolá prijatie všetkých príloh, sa považuje za stranu, ktorá dohovor vypovedala.

Článok 15

1. Rada môže odporúčať zmeny tohto dohovoru. Generálny tajomník Rady vyzve každú zmluvnú stranu, aby sa zúčastnila na prerokovaní každého pozmeňovacieho návrhu k tomuto dohovoru.

2. Znenie každej takto odporúčanej zmeny oznámi generálny tajomník Rady zmluvným stranám tohto dohovoru, ostatným štátom, ktoré podpísali tento dohovor, a členským štátom Rady, ktoré nie sú zmluvnými stranami tohto dohovoru.

3. Do šiestich mesiacov odo dňa odporúčanej zmeny môže každá zmluvná strana, alebo ak ide o zmenu týkajúcu sa niektorej platnej prílohy, každá zmluvná strana viazaná touto prílohou, oznámiť generálnemu tajomníkovi Rady, že:

(a) má námietku proti odporúčanej zmene alebo

(b) hoci hodlá odporúčanú zmenu prijať, nie sú dosiaľ splnené podmienky potrebné na jej prijatie v jej krajine.

4. Dokiaľ zmluvná strana, ktorá zaslala oznámenie podľa odseku 3 (b) tohto článku, neupovedomí generálneho tajomníka Rady o tom, že zmenu prijíma, môže do deviatich mesiacov po uplynutí šesťmesačnej lehoty uvedenej v odseku 3 tohto článku podať proti odporúčanej zmene námietku.

5. Ak sa proti odporúčanej zmene podá námietka podľa odsekov 3 a 4 tohto článku, považuje sa zmena za neprijatú a zostáva bez účinku.

6. Ak sa proti odporúčanej zmene nepodá námietka podľa odsekov 3 a 4 tohto článku, považuje sa zmena za prijatú od ďalej uvedeného dňa:

(a) ak žiadna zmluvná strana nezaslala oznámenie podľa odseku 3 (b) tohto článku, odo dňa uplynutia šesťmesačnej lehoty uvedenej v odseku 3;

(b) ak jedna alebo viac zmluvných strán zaslalo oznámenie podľa odseku 3 (b) tohto článku, od skoršieho z dvoch ďalej uvedených dní:

(i) odo dňa, ku ktorému všetky zmluvné strany, ktoré zaslali také oznámenie, upovedomili generálneho tajomníka Rady o tom, že odporúčanú zmenu prijímajú, pričom sa však tento dátum odloží až do uplynutia šesťmesačnej lehoty uvedenej v odseku 3 tohto článku, ak všetky prijatia boli oznámené pred uplynutím tejto lehoty;

(ii) odo dňa uplynutia deväťmesačnej lehoty uvednej v odseku 4 tohto článku.

7. Každá zmena považovaná za prijatú nadobudne platnosť buď šesť mesiacov odo dňa, od ktorého bola považovaná za prijatú, alebo ak je v odporúčanej zmene určená iná lehota za nadobudnutie jej platnosti, po uplynutí tejto lehoty odo dňa, ktorým bola zmena považovaná za prijatú.

8. Generálny tajomník Rady oznámi čo najskôr všetkým zmluvným stranám tohto dohovoru a ostatným štátom, ktoré tento dohovor podpísali, každú námietku podanú proti odporúčanej zmene podľa odseku 3 (a) tohto článku, ako aj každé oznámenie zaslané podľa odseku 3 (b). Neskôr upovedomí zmluvné strany a ostatné štáty, ktoré tento dohovor podpísali, či jedna alebo viaceré zmluvné strany, ktoré také oznámenie zaslali, vznášajú proti odporúčanej zmene námietku alebo túto zmenu prijímajú.

Článok 16

1. Nezávisle od postupu pre prijímanie zmien podľa článku 15 tohto dohovoru možno každú prílohu, s výnimkou definícií v nej obsiahnutých zmeniť rozhodnutím Rady. Generálny tajomník Rady vyzve všetky zmluvné strany, aby sa zúčastnili na prerokúvaní každého pozmeňovacieho návrhu k niektorej prílohe. Znenie všetkých zmien, ktoré sa takto dohodlo, oznámi generálny tajomník Rady zmluvným stranám tohto dohovoru, ostatným štátom, ktoré podpísali dohovor, a členským štátom Rady, ktoré nie sú zmluvmými stranami tohto dohovoru.

2. Zmeny, o ktorých sa rozhodlo podľa odseku 1 tohto článku, nadobudnú platnosť šesť mesiacov po tom, čo ich oznámi generálny tajomník Rady. Každá zmluvná strana viazaná prílohou, ktorá je predmetom takých zmien, sa považuje za stranu, ktorá prijala tieto zmeny, pokiaľ k nim neurobí výhrady podľa ustanovenia článku 5 tohto dohovoru.

Článok 17

1. Pri každom štáte, ktorý ratifikuje tento dohovor alebo k nemu pristúpi, sa predpokladá, že prijal všetky zmeny, ktoré nadobudli platnosť ku dňu, ku ktorému zložil svoju ratifikačnú listinu alebo listinu o prístupe.

2. Pokiaľ štát neurobí výhrady podľa článku 5 tohto dohovoru, predpokladá sa, že prijatím niektorej prílohy prijíma aj jej zmeny, ktoré nadobudli platnosť ku dňu, ku ktorému oznámil prijatie tejto prílohy generálnemu tajomníkovi Rady.

Článok 18

Generálny tajomník Rady oznamuje zmluvným stranám tohto dohovoru, ostatným štátom, ktoré podpísali tento dohovor, členským štátom Rady, ktoré nie sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, a generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov

(a) podpisy, ratifikácie a prístupy podľa článku 11 tohto dohovoru;

(b) dátum, ku ktorému tento dohovor a každá z jeho príloh nadobúda platnosť podľa článku 12;

(c) došlé oznámenia podľa článkov 9 a 13;

(d) došlé oznámenia a oznamy podľa článkov 5, 16 a 17;

(e) došlé výpovede podľa článku 14;

(f) zmeny považované za prijaté podľa článku 15, ako aj deň, ktorým nadobúdajú platnosť;

(g) zmeny príloh prijaté Radou podľa článku 16, ako aj deň, ktorým nadobúdajú platnosť.

Článok 19

Podľa článku 102 Charty Spojených národov bude tento dohovor na žiadosť generálneho tajomníka Rady registrovaný na Sekretariáte Organizácie Spojených národov.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na toto splnomocnení, tento dohovor podpísali.

Dané v Kjóte osemnásteho mája tisíc deväťsto sedemdesiattri vo francúzskom a v anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, a to v jedinom vyhotovení, ktoré bude uložené u generálneho tajomníka Rady, ktorý zašle jeho overené odpisy všetkým štátom spomenutým v odseku 1 článku 11 tohto dohovoru.

Příloha 01

PRÍLOHA A.2.

PRÍLOHA O DOČASNÝCH SKLADOCH TOVARU

ÚVOD

Je dôležité, aby tovar po jeho príchode mohol byť z dopravného prostriedku čo najskôr vyložený. Preto urobili colné správy opatrenia, ktoré umožňujú aby sa tovar mohol zložiť s minimálnymi formalitami čo najskôr po jeho príchode za predpokladu, že sú zabezpečené záujmy štátnej pokladnice.

Z rôznych dôvodov môže uplynúť určitá doba medzi príchodom tovaru a podaním zodpovedajúceho návrhu na colné konanie. V takom prípade požadujú orgány colnej správy, aby tovar zostal pod colnou kontrolou, a preto sa tento tovar spravidla ponecháva v miestach na to určených, aby tam bol uskladnený až do podania návrhu na colné konanie. Tieto miesta sa nazývajú dočasnými skladmi a môžu to byť miestnosti alebo iba uzavreté alebo neuzavreté priestory.

Ustanovenia tejto prílohy sa nevzťahujú na uskladnenie tovaru v colných skladoch alebo v slobodných pásmach.

DEFINÍCIE

Na účely tejto prílohy sa rozumejú:

(a) „dočasným skladom tovaru“ dočasné uskladnenie tovaru pod colnou kontrolou v miestnostiach a uzavretých alebo neuzavretých priestoroch určených colnou správou (ďalej nazývané dočasnými skladmi) až do podania návrhu na colné konanie;

(b) „dovoznými clami a poplatkami“ clá a všetky iné dane, poplatky a rôzne dávky, ktoré sa vyberajú pri dovoze tovaru alebo v súvislosti s ním, ale s výnimkou poplatkov a dávok, ktorých výška je obmedzená približnou cenou poskytnutých služieb;

(c) „návrhom na colné konanie“ úkol urobený vo forme predpisanej colnou správou, ktorým účastníci colného konania označujú colný režim, ktorému sa má tovar podrobiť, a oznamujú údaje, ktoré colná správa požaduje pri použití tohto režimu;

(d) „colnou kontrolou“ súhrn opatrení, ktorými sa zabezpečuje dodržiavanie zákonov a nariadení, ktorých vykonávaním je colná správa poverená,

(e) „colnou zábezpekou“ to, čo zabezpečuje splnenie záväzku voči colnej správe. Colná zábezpeka sa nazýva „globálnou“, ak zabezpečuje splnenie záväzkov vyplývajúcich z niekoľkých operácií;

(f) „osobou“ tak fyzická, ako aj právnická osoba, pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné.

ZÁSADY

1. Norma

Dočasné uskladnenie tovaru sa spravuje ustanoveniami tejto prílohy.

2. Norma

Národný správny poriadok ustanoví podmienky, ktoré treba splniť, a formality, ktoré treba dodržať, pokiaľ ide o tovar uložený v dočasnom sklade.

ROZSAH PLATNOSTI

3. Norma

Colná správa povoľuje zriadenie dočasných skladov tovaru, pokiaľ to uzná za potrebné, aby sa vyhovelo potrebám obchodu a priemyslu.

Poznámky

1. Podľa ustanovení národného právneho poriadku môžu dočasné sklady spravovať colná správa, iné orgány alebo fyzické alebo právnické osoby.

2. Dočasné sklady môžu byť otvorené všetkým dovozcom a iným osobám oprávneným nakladať s dovážaným tovarom alebo možno ich použitie vyhradiť určitým osobám.

4. Norma

Dočasné uskladnenie sa povoľuje pri tovare každého druhu nehľadiac na jeho množstvo, krajinu pôvodu alebo krajinu odoslania. Tovar, ktorý je však nebezpečný alebo od ktorého by sa mohol zkaziť iný tovar alebo na ktorý je potrebné osobitné zariadenie, sa prijíma iba do dočasných skladov osobitne preň vybavených.

5. Norma

Pri prijatí tovaru do dočasného skladu sa požaduje iba opisný doklad, ktorý sa používa pri predkladaní tovaru orgánom colnej správy.

SPRÁVA DOČASNÉHO SKLADU

6. Norma

Požiadavky týkajúce sa stavby, vybavenia a správy dočasných skladov, predpisy o skladovaní tovaru, o inventarizácii a účtovníctve, ako aj podmienky vykonávania colnej kontroly, určí colná správa.

Poznámky

1. Za účelom kontroly môžu colnice:

– viesť účtovníctvo tovaru uloženého v dočasnom sklade, a to pri použití osobitných registrov alebo príslušných dokladov, alebo požadovať, aby sa také účtovníctvo viedlo;

– stále alebo pravidelne dohliadať na dočasný sklad;

– požadovať, aby sa dočasný sklad uzamykal dvoma rôznymi kľúčmi (kľúčom účastníka colného konania a kľúčom colnice);

– pravidelne robiť súpis tovaru umiestneného v dočasnom sklade.

2. Tovar sa spravidla uskladňuje v zamykateľných miestnostiach. Objemný alebo ťažký tovar a tovar podliehajúci nízkemu clu a teda predstavujúci malé riziko pre štátnu pokladnicu sa však často skladuje v neuzavretých priestoroch, ktoré zostávajú pod colným dohľadom.

7. Norma

Národný právny poriadok určuje osobu alebo osoby zodpovedné za zaplatenie prípadných dovozných ciel a poplatkov z tovaru uloženého v dočasnom sklade a pri ktorom sa nevykonalo colné konanie k spokojnosti orgánov colnej správy.

8. Norma

Ak orgán alebo osoba spravujúca dočasný sklad je povinná zložiť colnú zábezpeku, prijmú orgány colnej správy globálnu zábezpeku.

9. Odporúčaná prax

Orgány colnej správy by nemali požadovať zloženie colnej zábezpeky, ak je dočasný sklad pod náležitým dohľadom, najmä ak je pod colnou uzáverou.

10. Odporúčaná prax

Orgány colnej správy by nemali požadovať zloženie colnej zábezpeky, ak je dočasný sklad pod náležitým dohľadom, najmä ak je pod colnou uzáverou.

POVOLENÉ ÚKONY

11. Norma

Každá osoba oprávnená nakladať s tovarom uloženým v dočasnom sklade smie za účelom spísania návrhu na colné konanie:

(a) tovar prezerať;

(b) tovar vážiť;

(c) odoberať vzorky oproti zaplateniu prípadných dovozných ciel a poplatkov.

12. Norma

Povolené sú úkony obvykle potrebné na to, aby tovar uložený v dočasnom sklade bol zachovaný v neporušenom stave.

Poznámka

Úkony obvykle potrebné na to, aby bol tovar zachovaný v neporušenom stave, sú najmä čistenie, prášenie, oprašovanie, triedenie, oprava alebo výmena chybných obalov.

13. Odporúčaná prax

Malo by sa povoliť, aby tovar uložený v dočasnom sklade bol za podmienok určených orgánmi colnej správy predmetom úkonov, ktorými sa uľahčuje jeho vyskladnenie a ďalšia doprava.

Poznámka

Sú to najmä tieto úkony: triedenie, delenie, váženie, označovanie a opatrovanie nálepkami. Môžu tiež spočívať v zlučovaní rôznych zásielok tovaru za účelom ich ďalšej dopravy na jediný dopravný alebo colný doklad (vozňová zásielka).

DOBA USKLADNENIA TOVARU

14. Norma

Ak národný právny poriadok ustanovuje lehotu, po ktorú možno tovar uskladniť, je potrebné, aby táto lehota stačila na vykonanie formalít potrebných na to, aby tovar mohol byť podrobený niektorému colnému režimu.

Poznámka

Určená lehota môže byť rôzna podľa použitého druhu dopravy a pri tovare dovezenom po mori môže byť podstatne dlhšia.

15. Odporúčaná prax

Na žiadosť účastníka colného konania a z dôvodov, ktoré orgány colnej správy uznávajú za platné, môžu tieto orgány pôvodne ustanovenú lehotu predĺžiť.

HAVAROVANÝ, POŠKODENÝ, STRATENÝ, ZNIČENÝ ALEBO OPUSTENÝ TOVAR

16. Norma

Je potrebné, aby sa havarovaný alebo poškodený tovar následkom nehody alebo vyššej moci mohol precliť skôr, než vystúpil z dočasného skladu, ako keby sa doviezol v stave, v akom sa nachádza.

17. Norma

Tovar uložený v dočasnom sklade, ktorý je zničený alebo nenávratne stratený následkom nehody alebo vyššej moci, nepodlieha dovozným clám a poplatkom, ak jeho zničenie alebo strata je orgánom colnej správy náležite preukázaná.

Prípadný odpad a zvyšky zničeného tovaru podliehajú v prípade ich prepustenia do voľného obehu v tuzemsku dovozným clám a poplatkom, ktoré by sa z toho odpadu a zvyškov vymerali, keby sa v tomto stave doviezli.

18. Norma

Je potrebné, aby tovar uložený v dočasnom sklade mohol byť na žiadosť osoby oprávnenej s ním nakladať a podľa rozhodnutia orgánov colnej správy úplne alebo sčasti opustený v prospech štátnej pokladnice alebo pod colnou kontrolou zničený alebo znehodnotený na obchodné účely. Týmto opustením alebo zničením nesmú vzniknúť štátnej pokladnici žiadne výdavky.

Prípadný odpad a zvyšky zničeného tovaru podliehajú v prípade ich prepustenia do voľného obehu v tuzemsku dovozným clám a poplatkom, ktoré by boli z tohto odpadu a zvyškov vymerané, keby boli v tomto stave dovezené.

VÝSTUP TOVARU Z DOČASNÉHO SKLADU

19. Norma

Každá osoba oprávnená nakladať s tovarom ho môže odobrať z dočasného skladu s výhradou, že sa vyhovelo podmienkam a formalitám platným v danom prípade.

Poznámka

Orgány colnej správy môžu požadovať, aby účastník colného konania preukázal svoje právo nakladať s tovarom.

TOVAR NEODOBRATÝ Z DOČASNÉHO SKLADU

20. Norma

Národný právny poriadok ustanovuje postup v prípadoch, keď tovar nie je z dočasného skladu odobratý v určenej lehote.

21. Odporúčaná prax

Ak colnica predá neodobratý tovar z dočasného skladu, mal by sa výťažok z jeho predaja po odpočítaní dovozných ciel a poplatkov, ako aj iných dávok a výdavkov súvisiacich s predajom, vyplatiť oprávnenej osobe alebo osobám alebo ponechať jej alebo im k dispozícii po určitú dobu.

INFORMÁCIE
O DOČASNOM USKLADNENÍ TOVARU

22. Norma

Colná správa zabezpečí, aby si každý záujemca mohol ľahko opatriť všetky potrebné informácie o dočasnom uskladňovaní tovaru.

Příloha 02

Príloha A.3.

PRÍLOHA O COLNÝCH FORMALITÁCH VZŤAHUJÚCICH SA
NA OBCHODNÉ DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY

ÚVOD

Úloha, kontrolovať medzinárodnú dopravu vykonávanú na ich území a tým chrániť záujmy štátnej pokladnice, prenasledovať pašeráctvo a po iných stránkach zabezpečovať dodržiavanie národného právneho poriadku, uložená orgánom colnej správy im ukladá kontrolovať nielen prepravovaný tovar a cestujúcich, ale aj dopravné prostriedky používané v medzinárodnej doprave. Za tým účelom obsahuje národný právny poriadok väčšiny krajín predpisy, ktorých vykonávaním sú poverené orgány colnej správy a ktoré sa vzťahujú na pohyb obchodných dopravných prostriedkov pri vstupe na colné územie, pri výstupe z neho a pri pohybe na ňom, na colnice a na iné miesta určené na pristavenie dopravných prostriedkov, na listinné formality, ktoré z toho vyplývajú, atď.

Je dôležité, aby sa colné formality vzťahujúce sa na obchodné dopravné prostriedky vykonávali čo najrýchlejšie. Opatrenia robené orgánmi colnej správy musia byť teda prispôsobené okolnostiam daného prípadu s prihliadnutím najmä na dôvod a dobu trvania pobytu každého obchodného dopravného prostriedku na colnom území.

Táto príloha sa vzťahuje na dopravné prostriedky používané v medzinárodnej doprave na prepravu osôb za odplatu alebo na obchodnú alebo priemyselnú prepravu tovaru za odplatu alebo bezplatne. Ustanovenia prílohy sa prípadne vzťahujú takisto na obchodné dopravné prostriedky, ktoré sú evidované na území danej krajiny a do nej štátne príslušné. Nevzťahujú sa na dopravné prostriedky určené na súkromné používanie, na vojenské dopravné prostriedky alebo dopravné prostriedky verejnej správy, ktoré sa nepoužívajú na obchodné účely.

DEFINÍCIE

Na účely tejto prílohy sa rozumejú:

a) „colnými formalitami vzťahujúcimi sa na obchodné dopravné prostriedky“ súhrn úloh vykonávaných účastníkom colného konania a orgánom colnej správy pri vstupe obchodných dopravných prostriedkov na colné územie, pri výstupe z neho a počas pobytu na ňom;

b) „obchodným dopravným prostriedkom“ každá loď (včítane nákladných a vlečných člnov, včítane člnov dopravovaných na palube lode a vodných klzákov), vzdušný klzák, lietadlo, cestné vozidlo (včítane prívesov, návesov a súprav vozidiel) alebo železničné koľajové vozidlo, používané v medzinárodnej doprave na prepravu osôb za odplatu alebo na priemyselnú alebo na obchodnú prepravu tovaru za odplatu alebo bezplatne, ako aj ich náhradné dielce, príslušenstvo a normálny výstroj, mastiace oleje, pohonné látky a palivo obsiahnuté v normálnych nádržiach obchodných dopravných prostriedkov;

c) „colným územím“ územie, na ktorom platia v plnom rozsahu colné predpisy štátu;

d) „colnou kontrolou“ súhrn opatrení, ktorými sa zabezpečuje dodržiavanie zákonov a nariadení, ktorých vykonávaním je colná správa poverená;

e) „dovoznými clami a poplatkami“ clá a všetky iné dane, poplatky alebo rôzne dávky, ktoré sa vyberajú pri dovoze tovaru alebo v súvislosti s ním, ale s výnimkou poplatkov a dávok, ktorých výška je obmedzená približnou cenou poskytovaných služieb;

f) „vstupným návrhom na colné konanie“ alebo prípadne „výstupným návrhom na colné konanie“, ktorý je povinná urobiť alebo predložiť orgánom colnej správy osoba zodpovedná za obchodný dopravný prostriedok pri vstupe alebo pri výstupe tohto dopravného prostriedku a ktorý obsahuje nutné údaje o dopravnom prostriedku, o jeho trase, náklade, prevádzkových zásobách, osádke a cestujúcich;

g) „osobou“ tak fyzická, ako aj právnická osoba, pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné.

ZÁSADY

1. Norma

Colné formality vzťahujúce sa na obchodné dopravné prostriedky sa spravujú ustanoveniami tejto prílohy.

2. Norma

Národný právny poriadok ustanoví podmienky, ktorým musia vyhovovať obchodné dopravné prostriedky, ako aj colné formality, ktoré sa na ne vzťahujú.

Poznámka

Niektoré z týchto podmienok a formalít môžu vykonávať v zastúpení iné orgány, napríklad prístavná správa.

3. Norma

Colné formality vzťahujúce sa na obchodné dopravné prostriedky sa obmedzujú na najmenšiu nutnú mieru na zabezpečenie dodržania zákonov a nariadení, ktorých vykonávaním je colná správa poverená.

4. Norma

Každý obchodný dopravný prostriedok, ktorý vstupuje na colné územie, vystupuje z neho alebo sa na ňom zdržiava, podlieha colnej kontrole.

5. Norma

Colné formality vzťahujúce sa na obchodné dopravné prostriedky platia rovnako bez ohľadu na krajinu ich evidencie alebo štátnej príslušnosti obchodného dopravného prostriedku na krajinu pôvodu alebo určenia.

DOVOZ OBCHODNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV DO VIAZANÉHO OBEHU

6. Norma

Obchodné dopravné prostriedky, či sú naložené alebo nie, sa dočasne prepúšťajú na colné územie s odkladom platby dovozných ciel a poplatkov a bez dovozných zákazov a obmedzení. Musia sa vyviezť späť bez toho, aby sa na nich niečo zmenilo s výnimkou obvyklého znehodnotenia následkom ich použitia, obvyklej spotreby mastiacich olejov, paliva a pohonných látok, ako aj vykonania nutných opráv.

Poznámky

1. Otázka dovozu do viazaného obehu väčšinou nevzniká, pokiaľ ide o dopravné prostriedky, ktoré sú evidované na území danej krajiny a majú jej štátnu príslušnosť, ak sa v tejto krajine vyrobili alebo sa tam z nich zaplatili dovozné clá a poplatky, ktorým podliehali.

2. Dovoz do viazaného obehu môže byť podmienený tým, že sa obchodné dopravné prostriedky nepoužívajú pre vnútornú prepravu na colnom území krajiny dovozu do viazaného obehu.

7. Odporúčaná prax

Pri obchodných dopravných prostriedkoch by sa nemala požadovať žiadna colná zábezpeka ani doklad o dočasnom dovoze.

8. Norma

Ak colné orgány určia lehotu pre spätný vývoz obchodného dopravného prostriedku, musia prihliadať na osobitné podmienky zamýšľaných dopravných operácií.

9. Odporúčaná prax

Na žiadosť účastníka colného konania a zo závažných dôvodov by mali orgány colnej správy pôvodne určenú lehotu predĺžiť.

DOVOZ OSOBITNÉHO MATERIÁLU SLÚŽIACEHO NA NAKLÁDKU A VYKLÁDKU TOVARU, NA MANIPULÁCIU S NÍM A NA JEHO OCHRANU DO VIAZANÉHO OBEHU

10. Norma

Ak sa s obchodným dopravným prostriedkom dováža osobitný materiál slúžiaci na nakládku a vykládku tovaru, na manipuláciu s ním a na jeho ochranu a ak sa má s ním vyviezť späť, aj keď je použiteľný oddelene od obchodného dopravného prostriedku, prepúšťa sa do viazaného obehu na colné územie s odkladom platby dovozných ciel a poplatkov a bez dovozných zákazov a obmedzení.

Poznámky

1. Dovoz takého materiálu do viazaného obehu môže byť podmienený tým, že sa bude používať iba v bezprostrednom susedstve miesta, kde je obchodný dopravný prostriedok, napríklad na letisku alebo na zemi v etapových prístavoch.

2. Pri tomto materiáli sa spravidla nepožaduje žiadna colná zábezpeka a ani doklad o dovoze do viazaného obehu.

DOVOZ NÁHRADNÝCH DIELCOV
A VÝSTROJA DO VIAZANÉHO OBEHU

11. Norma

Náhradné dielce a výstroj, ktoré sa majú použiť na opravu alebo na údržbu vzhľadom na výmenu dielcov alebo výstroja, vstavané alebo používané v obchodnom dopravnom prostriedku dovezenom do viazaného obehu na colné územie, sa prepúšťajú na toto územie s odkladom platby dovozných ciel a poplatkov a bez dovozných zákazov a obmedzení.

Poznámky

1. Pri týchto náhradných dielcoch a výstroji možno požadovať doklad o dovoze do viazaného obehu a v niektorých prípadoch colnú zábezpeku. Niektoré krajiny sa však mohli tejto požiadavky vzdať.

2. Na žiadosť účastníka colného konania možno vymenené náhradné dielce a časti výstroja, ktoré sa späť nevyvážajú:

a) prepustiť do voľného obehu v tuzemsku v stave, v akom sa nachádzajú, ako keby sa v tomto stave doviezli;

b) zničiť alebo upraviť tak, aby stratili všetku obchodnú hodnotu, a to pod kontrolou orgánov colnej správy a bez výdavkov pre štátnu pokladnicu, alebo

c) po dohode s orgánmi colnej správy opustiť bez výdavkov v prospech štátnej pokladnice.

VSTUPNÉ A VÝSTUPNÉ MIESTA
NA COLNOM ÚZEMÍ

12. Norma

Národný právny poriadok určuje miesta, cez ktoré môže obchodný dopravný prostriedok vstúpiť na colné územie alebo ho opustiť, pri určovaní týchto miest sa prihliada najmä na osobitné potreby obchodu, priemyslu a dopravy.

Poznámka

Krajiny môžu na tento účel určiť colné cesty, t.j. cesty, železnice, plavebné cesty a iné dopravné cesty, ktoré musí obchodný dopravný prostriedok použiť. Môže sa prejaviť potreba určiť tieto cesty v spolupráci s orgánmi susedných krajín.

URČENÉ COLNICE, ICH PRÍSLUŠNOSŤ
A PRACOVNÝ ČAS A INÉ POVOLENÉ MIESTA VSTUPU

13. Norma

Národný právny poriadok určuje colnice, na ktoré sa musí vstup obchodného dopravného prostriedku na colné územie alebo výstup z neho oznámiť orgánom colnej správy. Príslušnosť týchto colníc a ich pracovný čas sa určuje s prihliadnutím najmä na osobitné potreby obchodu, priemyslu a dopravy.

Poznámky

1. V niektorých krajinách je príslušnosť colníc určená so zreteľom na colné cesty a na ich dôležitosť.

2. Príslušnosť niektorých colníc možno prípadne obmedziť na niektoré spôsoby dopravy.

3. Lietadlá vstupujúce na colné územie musia spravidla vykonať svoje prvé pristátie na colnom letisku. Takisto lode môžu byť povinné vykonať svoje prvé pristátie v mieste, kde je colnica.

14. Odporúčaná prax

Ak sa protiľahlé colnice nachádzajú na spoločných hraniciach, mali by colné správy oboch krajín zladiť pracovný čas a príslušnosť týchto colníc.

Poznámka

V niektorých prípadoch sú spoločné kontrolné zariadenia zriadené na spoločných hraniciach, a preto sú colnice oboch krajín zriadené na tom istom mieste a často v tej istej budove.

15. Odporúčaná prax

Na žiadosť zúčastnenej osoby a zo závažných dôvodov by mali orgány colnej správy, pokiaľ možno, povoliť, aby sa colné formality vzťahujúce sa na vstup alebo výstup obchodného dopravného prostriedku vykonávali mimo pracovného času colnice; výdavky, ktoré tým vznikli, možno účtovať na ťarchu účastníka colného konania.

16. Odporúčaná prax

Na žiadosť účastníka colného konania a zo závažných dôvodov by mali orgány colnej správy, pokiaľ možno povoliť, aby colné formality vzťahujúce sa na vstup alebo výstup obchodného dopravného prostriedku, sa vykonávali v inom povolenom mieste, než na ktorom sa nachádza príslušná colnica; výdavky tým vzniknuté možno účtovať na ťarchu účastníka colného konania.

Poznámka

Toto povolenie možno napríklad udeliť lodiam, ktorých náklad sa má vylodiť na súkromných pobrežných výkladiskách.

17. Norma

Pri vykonávaní colných formalít vzťahujúcich sa na vstup a výstup obchodných dopravných prostriedkov sa dáva prednosť tým, ktoré dopravujú cestujúcich alebo súrne zásielky, ako sú živé zvieratá alebo tovar podliehajúci rýchlej skaze.

COLNÁ KONTROLA PRED PRÍCHODOM NA URČENÚ COLNICU ALEBO
NA INÉ POVOLENÉ MIESTO

18. Norma

Colná kontrola obchodného dopravného prostriedku pred príchodom na určenú colnicu alebo na iné povolené miesto sa obmedzí na minimum, potrebné na zabezpečenie dodržiavania zákonov a nariadení, ktorých vykonávaním je colná správa poverená.

Poznámky

1. Za účelom colnej kontroly možno orgány colnej správy splnomocniť najmä vstupovať na palubu lodí a iných plavidiel, zastavovať vlaky v pohraničných staniciach, zastavovať cestné vozidlá a vyžadovať predloženie obchodných, dopravných alebo iných dokladov týkajúcich sa obchodného dopravného prostriedku a jeho nákladu, prevádzkových zásob, osádky a cestujúcich.

2. Spravidla nie je potrebné používať colno-kontrolné opatrenia spočívajúce v colnej prehliadke obchodného dopravného prostriedku, v priložení k nemu uzáver alebo v požiadavke, aby bol smerovaný v colnom sprievode medzi vstupným miestom na colné územie a určenou colnicou alebo iným povoleným miestom. Cudzie colné uzávery sa obvykle uznávajú, pokiaľ je zrejmé, že sú dostatočné alebo poskytujú potrebnú bezpečnosť.

3. Národný právny poriadok môže ustanoviť, že sa nehody alebo všetky iné nepredvídané prerušenia dopravy oznamujú orgánom colnej správy alebo iným príslušným orgánom nachádzajúcim sa najbližšie nehody alebo udalosti, ktorá nastala.

19. Odporúčaná prax

Ak určená colnica alebo iné povolené miesto, kde sa má obchodný dopravný prostriedok pristaviť, nie je v mieste vstupu dopravného prostriedku na colné územie, nemala by sa uložiť povinnosť predložiť orgánom colnej správy v mieste vstupu na colné územie doklady týkajúce sa obchodného dopravného prostriedku.

COLNÉ FORMALITY PRI PRÍCHODE NA URČENÚ COLNICU ALEBO NA INÉ POVOLENÉ MIESTO

Doklady

20. Norma

Prípady, keď sa vstupný návrh na colné konanie musí predložiť orgánom colnej správy pri vstupe obchodného dopravného prostriedku, ako aj informácie, ktoré v ňom musia byť uvedené, sa obmedzujú na minimum potrebné na zabezpečenie dodržiavania zákonov a nariadení, ktorých vykonávaním je colná správa poverená.

Poznámky

1. Vstupný návrh na colné konanie sa musí skladať z niekoľkých rôznych tlačív, združujúcich všetky požadované informácie.

2. Niektoré medzinárodné dohody obmedzujú informácie požadované vo vstupnom návrhu na colné konanie, najmä príloha k Dohovoru o uľahčení medzinárodnej námornej dopravy (Londýn 9. apríla 1965), príloha 9 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (Chicago 7. december 1944), Medzinárodný dohovor o uľahčení prechodu hraníc pre tovar prepravovaný po železnici (Dohovor TIF, Ženeva 10. január 1952) a Poriadky (znenie z roka 1965) Ústrednej rýnskej komisie o používaní Rýnskeho manifestu.

21. Norma

Orgány colnej správy obmedzujú, pokiaľ možno, počet vyhotovení vstupného návrhu na colné konanie, ktorého predloženie požadujú.

22. Norma

Ak orgány colnej správy požadujú k vstupnému návrhu na colné konanie doklady, súhlasia, aby tieto doklady obsahovali iba informácie potrebné na overenie tohto návrhu na colné konanie.

Poznámka

Orgány colnej správy môžu najmä požadovať predloženie týchto dokladov: konosamentov, osvedčení o štátnej príslušnosti alebo o zápise od evidencie, ciachovacieho osvedčenia lode, palubného denníka, nákladných a prepravných listov.

23. Odporúčaná prax

Ak sú doklady predložené colnici spísané v jazyku, ktorého použitie nie je na tento účel ustanovené alebo ktorý nie je jazykom krajiny, do ktorej obchodný dopravný prostriedok vstúpil, nemali by orgány colnej správy sústavne požadovať preklad údajov obsiahnutých v týchto dokladoch.

24. Odporúčaná prax

Ak sa príslušné úrady chystajú zmeniť doterajšie tlačivá vstupného návrhu na colné konanie alebo vypracovať nové, mali by prispôsobiť svoje tlačivá vzorom ustanoveným príslušnými medzinárodnými dokumentmi a zlúčiť dve alebo viac týchto tlačív v jediné v prípadoch, keď je to možné a keď to umožní predkladať všetky informácie požadované na spísanie vstupného návrhu na colné konanie.

25. Norma

Nemožno požadovať, aby doklady predkladané alebo podávané na orgánoch colnej správy v súvislosti so vstupom obchodného dopravného prostriedku musel legalizovať, kontrolovať alebo overovať zahraničný zástupca krajiny vstupu obchodného dopravného prostriedku alebo aby sa mu predbežne predložili.

Colná kontrola

26. Norma

Colná kontrola pri vstupe obchodného dopravného prostriedku na určenej colnici alebo na inom povolenom mieste sa obmedzí na opatrenia potrebné na zabezpečenie dodržania zákonov a nariadení, ktorých vykonávaním je colná správa poverená, pričom sa prihliada na druh obchodného dopravného prostriedku a na dôvod jeho pobytu na colnom území.

Poznámky

1. Každý obchodný dopravný prostriedok, ktorý sa iba krátko zdrží bez toho, aby do neho nastúpil alebo z neho vystúpil cestujúci, a bez toho, aby sa doňho naložil alebo z neho vyložil náklad, podlieha obvykle iba všeobecným kontrolným opatreniam.

2. Orgány colnej správy môžu vykonávať colné prehliadky, aby sa presvedčili, že obchodný dopravný prostriedok vyhovuje technickým podmienkam uvedeným v niektorých medzinárodných dohodách o medzinárodnej preprave tovaru.

27. Norma

Orgány colnej správy neprezerajú všetky obchodné dopravné prostriedky, ale vykonávajú iba colné prehliadky náhodne alebo zriedka.

Poznámka

Národný právny poriadok môže ustanoviť, že pri colnej prehliadke obchodného dopravného prostriedku musí osádka poskytovať orgánom colnej správy pomoc.

28. Odporúčaná prax

Ak orgány colnej správy vykonávajú svoje právo prezerať obchodný dopravný prostriedok, mala by sa táto colná prehliadka vykonať čo najrýchlejšie.

VIAC VSTUPOV NA COLNÉ ÚZEMIE

29. Norma

Ak obchodný dopravný prostriedok uskutočňuje viac vstupov na colné územie bez vstupu do inej krajiny, používajú sa colné formality čo najjednoduchšie, pričom sa prihliada na už vykonané colno-kontrolné opatrenia.

Poznámka

Vyhotovenia už podaných alebo predložených dokladov orgánom colnej správy možno v prípade, že je to možné, použiť na splnenie colných formalít používaných v ďalších rôznych miestach vstupu, najmä pokiaľ ide o tovar určený do týchto rôznych miest.

COLNÉ FORMALITY VZŤAHUJÚCE SA NA OBCHODNÝ DOPRAVNÝ PROSTRIEDOK PRI VÝSTUPE Z COLNÉHO ÚZEMIA

30. Norma

Používané colné formality pri výstupe obchodného dopravného prostriedku z colného územia sa obmedzujú na opatrenia, ktorými sa má zabezpečiť:

a) že výstupný návrh na colné konanie, pokiaľ sa požaduje, je riadne podaný príslušnej colnici;

b) že sa prípadne priložili colné uzávery;

c) že prípadne určené colné cesty sú skutočne dodržané;

d) obchodný dopravný prostriedok vystupuje z colného územia bez neodôvodneného oneskorenia.

31. Odporúčaná prax

Orgány colnej správy by mali povoliť, aby sa používali tlačivá výstupného návrhu na colné konanie totožné so vstupným návrhom na colné konanie s podmienkou, že je jasne označené ich použitie pre výstup.

Poznámka

Vzory tlačív ustanovené niektorými príslušnými medzinárodnými zmluvami boli vypracované z hľadiska ich použitia tak pri vstupe, ako aj pri výstupe.

32. Norma

Povoľuje sa, aby obchodný dopravný prostriedok opustil colné územie na inej než vstupnej colnici.

POŠKODENÉ, ZNIČENÉ ALEBO NENÁVRATNE STRATENÉ OBCHODNÉ DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY

33. Norma

Spätný vývoz dočasne dovezených obchodných dopravných prostriedkov, poškodených, zničených alebo nenávratne stratených následkom nehody alebo vyššej moci, vzniknuté za ich pobytu na colnom území, sa nevyžaduje, ale tieto sa môžu:

a) prepustiť do voľného obehu v tuzemsku v stave, v ktorom sa nachádzajú, ako keby sa v tomto stave doviezli,

b) upraviť tak, aby stratili všetku obchodnú cenu, a to pod colnou kontrolou a bez výdavkov pre štátnu pokladnicu, pričom zvyšné súčasti a materiály podliehajú dovozným clám a poplatkom vzťahujúcim sa na ne v deň, keď sú predložené, a v stave, v ktorom sa v tom čase nachádzajú, alebo

c) so súhlasom orgánov colnej správy opustiť bez výdavkov v prospech štátnej pokladnice.

INFORMÁCIE O COLNÝCH FORMALITÁCH VZŤAHUJÚCICH SA NA OBCHODNÉ DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY

34. Norma

Colné správy zabezpečia, aby si každý záujemca mohol bez ťažkostí obstarať všetky potrebné informácie o colných formalitách vzťahujúce sa na obchodné dopravné prostriedky.

Příloha 03

Príloha C.1.

PRÍLOHA O VÝVOZE TOVARU DO VOĽNÉHO OBEHU V CUDZINE

ÚVOD

Pre vývoz tovaru do voľného obehu v cudzine platia väčšinou dosť jednoduché colné formality. Zatiaľ čo sa obvykle požaduje návrh na colné konanie, v určitých prípadoch stačí, aby vývozca predložil colnici obchodný doklad obsahujúci požadované údaje o vyvážanom tovare. Za istých podmienok možno vývozcovi povoliť, aby predložil jediný návrh na colné konanie alebo súhrnný súpis, pokiaľ ide o všetok vývoz, ktorý uskutočnil za určitú dobu.

Okrem vyberania prípadne požadovateľných vývozných ciel aj poplatkov sa colná kontrola vykonáva najmä preto, aby sa zabezpečilo vykonávanie národného právneho poriadku obsahujúceho vývozné zákazy a obmedzenia a aby sa overili údaje, podľa ktorých sa určujú vnútorné dane a poplatky, pri ktorých môže prípadne vzniknúť nárok na vrátenie alebo oslobodenie. Okrem tohoto sú colnice spravidla poverené zhromažďovaním údajov potrebných na zostavenie štatistík zahraničného obchodu.

Vyvážaný tovar možno takisto podrobiť určitým kontrolám, ktoré nevykonávajú orgány colnej správy, ale iné príslušné orgány, ktoré sú poverené vykonávať najmä zverolekársku, rastlinolekársku a inú zdravotnú kontrolu.

Ustanovenia tejto prílohy sa vzťahujú na rôzne formality a úkony (colné formality), ktoré sú potrebné pri vývoze tovaru do voľného obehu v cudzine nezávisle od použitého spôsobu dopravy.

V súlade s definíciou vývozu tovaru do voľného obehu v cudzine sa táto príloha nevzťahuje na tovar vyvážaný za režimu drawbacku alebo v rámci niektorého režimu zušľachťovacieho styku, alebo pri ktorom vzniká nárok na vrátenie cla a poplatkov. Takisto sa táto príloha nevzťahuje na tovar dopravovaný poštou alebo v batožinách cestujúcich.

DEFINÍCIE

Na účely tejto prílohy sa rozumie:

a) „vývozom tovaru do voľného obehu v cudzine“: colný režim vzťahujúci sa na tovar vo voľnom obehu, ktorý opúšťa colné územie a má sa trvale ponechať mimo tohto územia, s výnimkou tovaru vyvážaného za režimu drawbacku alebo v rámci režimu zušľachťovacieho styku, alebo pri ktorom, vzniká nárok na vrátenie dovozných ciel a poplatkov;

b) „tovarom vo voľnom obehu“: tovar, s ktorým možno z colného hľadiska voľne nakladať;

c) „colným územím“: územie, na ktorom plne platia colné predpisy štátu;

d) „vývoznými clami a poplatkami“: clá a všetky iné dane, poplatky a rôzne dávky, ktoré sa vyberajú pri vývoze alebo v súvislosti s vývozom tovaru, s výnimkou poplatkov a dávok, ktorých výška je obmedzená približnou cenou poskytovaných služieb;

e) „návrhom na colné konanie“: úkon urobený vo forme predpísanej colnou správou, pričom účastníci colného konania označujú colný režim, ktorému sa má tovar podrobiť, a oznamujú údaje, ktoré colná správa požaduje pri použití tohto režimu;

f) „colnou prehliadkou tovaru“: úkon, ktorým colnica fyzicky skúma tovar, aby zistila, či sa jeho druh, pôvod, stav, množstvo a cena zhodujú s údajmi uvedenými v návrhu na colné konanie;

g) „osobou“: tak fyzická ako aj právnická osoba, pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné.

ZÁSADY

1. Norma

Vývoz tovaru do voľného obehu v cudzine sa spravuje ustanoveniami tejto prílohy.

2. Norma

Národný právny poriadok ustanovuje podmienky a colné formality, ktoré je potrebné pri vývoze tovaru do voľného obehu v cudzine splniť.

Poznámky

1. Národný právny poriadok môže najmä ustanoviť zákazy alebo obmedzenia vývozu určitých druhov tovaru.

2. Povinnosti, ktoré je potrebné pri vývoze tovaru do voľného obehu splniť, zahŕňajú hlavne predloženie dokladu a zaplatenie požadovateľných vývozných ciel a poplatkov.

PRÍSLUŠNÉ COLNICE

3. Norma

Každá colná správa určí colnice, na ktorých možno vykonať colné konanie o prepúšťaní tovaru do voľného obehu v cudzine. Vymedzí príslušnosť jednotlivých colníc a určí ich pracovný čas s prihliadnutím na osobitné potreby obchodu, priemyslu a dopravy.

Poznámky

1. Príslušnosť niektorých colníc možno obmedziť na vývoz tovaru vykonávaný určitými druhmi dopravy, na niektoré druhy tovaru alebo na tovar, ktorý pochádza z určitej oblasti (napríklad z pohraničného pásma alebo z niektorej priemyselnej oblasti).

2. Orgány colnej správy môžu požadovať, aby sa vývoz niektorých druhov tovaru do voľného obehu v cudzine, ktoré sú podrobené osobitným kontrolným opatreniam (napríklad diamanty, starožitnosti, umelecké diela) alebo kontrole iných príslušných orgánov, vykonával na colniciach na tento účel osobitne určených.

4. Norma

Orgány colnej správy umožnia, aby mohol byť tovar navrhnutý do voľného obehu v cudzine na vnútrozemských colniciach.

Poznámky

1. Ak to okolnosti odôvodňujú, môže colnica povoliť zriadenie colnej odbočky v miestnostiach niektorého podniku.

2. Ak má byť tovar podrobený colnej prehliadke, vykonáva sa spravidla na vnútrozemskej colnici, na ktorej bol tovar navrhnutý do voľného obehu v cudzine.

3. Orgány colnej správy môžu určiť, že tovar navrhnutý do voľného obehu v cudzine na vnútrozemskej colnici, bude dopravený na pohraničnú colnicu v poukazovacom konaní.

5. Norma

Na protiľahlých colniciach nachádzajúcich sa na spoločnej hranici zjednotia colné správy dotyčných štátov, pokiaľ možno, pracovný čas, ako aj príslušnosť týchto colníc.

PRECLENIE TOVARU MIMO PRACOVNÉHO ČASU COLNICE

6. Norma

Na žiadosť zástupcu účastníka colného konania a zo závažných dôvodov môžu colné správy povoliť, pokiaľ to správa organizácie umožňuje, aby tovar vyvážaný do voľného obehu v cudzine bol preclený mimo pracovného času colnice, pričom všetky výdavky z toho vyplývajúce možno účtovať na ťarchu zástupcu účastníka colného konania.

ZÁSTUPCA ÚČASTNÍKA COLNÉHO KONANIA

7. Norma

Národný právny poriadok ustanoví podmienky, za ktorých je osoba oprávnená konať ako zástupca účastníka colného konania, ako aj rozsah jej zodpovednosti a jej práv.

DOKUMENTÁCIA PREDKLADANÁ PRI VÝVOZE TOVARU DO VOĽNÉHO OBEHU V CUDZINE

(a) Tlačivo a obsah návrhu na colné konanie

8. Norma

Tlačivá návrhu na colné konanie používané pri navrhovaní tovaru do voľného obehu v cudzine sa zhodujú s úradným vzorom určeným colnou správou.

Colné správy obmedzia svoje požiadavky týkajúce sa podávaných informácií na informácie považované za nevyhnutné na to, aby bolo možné vymerať a vybrať prípadne požadovateľné vývozné clá a poplatky, prípadne vrátiť vnútorné dane a poplatky alebo od nich oslobodiť, zostaviť štatistiky a vykonávať iné zákonné a nariaďovacie predpisy, ktorých vykonávaním je colná správa poverená.

Poznámka

Colné správy spravidla požadujú:

a) informácie o osobách

- meno a adresa zástupcu účastníka colného konania;

- meno a adresa vývozcu;

- meno a adresa príjemcu.

b) informácie o doprave

- spôsob dopravy

- zistenie totožnosti dopravného prostriedku.

c) informácie o tovare

- krajina určenia;

- označenie nákladových kusov (značky a čísla,
počet, druh);

- označenie tovaru;

- hrubá hmotnosť;

- čistá hmotnosť;

- čistá hmotnosť alebo množstvo;

- hodnota.

d) informácie pre vymeranie prípadne požadovaných vývozných ciel a poplatkov

- položka colného sadzobníka;

- sadzba vývozných ciel a poplatkov;

- suma vývozných ciel a poplatkov.

e) iné informácie

- štatistické číslo jednotlivého druhu tovaru;

- odkaz na predložené doklady (napríklad
vývozné povolenie, zdravotné osvedčenie a i.).

f) miesto, dátum a podpis zástupcu účastníka colného konania

9. Odporúčaná prax

Colné správy, ktoré sa chystajú revidovať doterajšie alebo vypracovať nové tlačivá návrhu na colné konanie používané pri navrhovaní tovaru do voľného obehu v cudzine, by mali, pokiaľ možno, použiť Jednotný doklad uvedený v dodatku I tejto prílohy v súlade s poznámkami uvedenými v dodatku II.

(b) Prijímanie obchodného dokladu namiesto úradného tlačiva

10. Odporúčaná prax

Colné správy by mali namiesto návrhu na colné konanie umožniť v najväčšej možnej miere používanie obchodného dokladu (napríklad faktúry) obsahujúceho požadované údaje o vyvážanom tovare.

Poznámky

1. Colné správy sa väčšinou uspokoja s predložením obchodného dokladu, ak vyvážaný tovar nepodlieha vývozným clám a poplatkom a ak nie je clo vrátené alebo ak nie je tovar oslobodený od vnútorných daní a poplatkov a ak sa návrh na colné konanie nepoužíva na vyhotovovanie štatistík.

2. Odporúčanie týkajúce sa vzorového tlačiva faktúry prispôsobeného potrebám medzinárodného obchodu bolo prijaté v Európskej hospodárskej komisii (EHK/OSN). Toto vzorové tlačivo je uvedené v dodatku III.

3. Colné správy môžu prijímať obchodné doklady vyhotovené pomocou automatického spracovania dát.

11. Odporúčaná prax

Colné správy by mali zabezpečiť po dohode s ostatnými príslušnými orgánmi pre zabezpečovanie zahraničného obchodu, aby všetky doklady predkladané pri vývoze tovaru do voľného obehu v cudzine mohli byť poňaté do normalizovaného radu zahraničnoobchodných dokladov.

Poznámka

Použitím normalizovaného radu zahraničných obchodných dokladov upravených podľa Jednotného dokladu Európskej hospodárskej komisie (alebo im zodpovedajúcich) možno spoločné údaje obsiahnuté v týchto dokladoch rozmnožovať metódou jednej matrice na predtlačené alebo nepredtlačené tlačivá.

(c) Počet predkladaných vyhotovení

12. Odporúčaná prax

Colné správy by mali, pokiaľ možno, obmedziť počet vyhotovení návrhov na colné konanie alebo obchodného dokladu, ktoré je zástupca účastníka colného konania povinný predkladať.

(d) Doklady predkladané s návrhom na colné konanie alebo s obchodným dokladom

13. Norma

K návrhu na colné konanie alebo k obchodnému dokladu predkladanému zástupcom účastníka colného konania požadujú colné správy iba doklady, ktoré považujú za nevyhnuté na vykonávanú kontrolu a na zistenie, že všetky predpisy o vykonávaní platných zákazov alebo iných ustanovení boli dodržané.

Poznámka

Colné správy môžu prípadne požadovať predloženie vývozného povolenia, rastlinolekárskeho potvrdenia alebo iného zdravotného potvrdenia.

(e) Opakované predkladanie návrhov na colné konanie alebo obchodných dokladov

14. Norma

Colné správy umožňujú, aby za nimi určených podmienok mohol byť v prípade častého vývozu tovaru vykonávaného tou istou osobou predložený jediný návrh na colné konanie alebo súhrnný súpis obsahujúci požadované údaje o vývoze, ktorý táto osoba vykonáva počas určitej doby.

Poznámky

1. Orgány colnej správy môžu túto výhodu poskytnúť s podmienkou, že vývozca vedie riadne obchodné účtovníctvo a že možno robiť potrebné kontrolné opatrenia.

2. Orgány colnej správy môžu od zástupcu účastníka colného konania požadovať, aby pri každom vývoze predložil odpis dopravného alebo iného dokladu.

3. Orgány colnej správy môžu prijímať súhrnné súpisy vyhotovené pomocou automatického spracovania dát.

COLNÁ PREHLIADKA TOVARU

(a) Rozsah colnej prehliadky

15. Norma

Orgány colnej správy obmedzujú colnú prehliadku tovaru na prípady, keď ju považujú za nevyhnutnú, aby bolo zabezpečené zachovávanie zákonných a nariaďovacích predpisov, ktorých vykonávaním je colná správa poverená.

Poznámka

Ak orgány colnej správy vykonávajú colnú prehliadku tovaru, obmedzuje sa táto spravidla na zistenie počtu nákladových kusov a na zistenie druhu a množstva vyvážaného tovaru.

(b) Colná prehliadka tovaru mimo colnice

16. Norma

Ak orgány colnej správy vykonávajú colnú prehliadku tovaru, povoľujú, aby na žiadosť zástupcu účastníka colného konania a zo závažných dôvodov sa táto prehliadka vykonala mimo colnice, pričom výdavky z toho vyplývajúce možno vyúčtovať na ťarchu zástupcu účastníka colného konania.

Poznámka

Prehliadky možno vykonávať v miestnostiach účastníka colného konania v čase nakládky kontejnera alebo dopravného prostriedku.

(c) Odobratie vzoriek na colnici

17. Norma

Ak je potrebné odobrať vzorky za účelom zabezpečenia vykonávania národného právneho poriadku, obmedzí sa množstvo odobratého tovaru na najmenšiu mieru.

VYMERANIE A ÚHRADA VYMÁHATEĽNÝCH VÝVOZNÝCH CIEL A POPLATKOV

18. Norma

Národný právny poriadok ustanovuje pravidlá, na základe ktorých sa vykonávajú formality a poskytujú úľavy pri vymeraní a úhrade vymáhateľných vývozných ciel a poplatkov pri vývoze tovaru do voľného obehu v cudzine.

VÝVOZ TOVARU

(a) Vývozné povolenie

19. Norma

Tovar sa prepustí na vývoz, len čo colné a iné príslušné orgány vykonajú potrebnú kontrolu, pokiaľ:

- sa nezistilo porušenie predpisov,

- boli predložené vývozné povolenia alebo iné potrebné doklady a

- boli uhradené vymáhateľné vývozné clá a poplatky alebo boli urobené potrebné opatrenia na zabezpečenie ich úhrady.

Poznámky

1. Tovar, ktorý nie je ihneď vyvezený, len čo sa na to dalo povolenie, možno uložiť pod colnú kontrolu až do doby jeho skutočného vývozu.

2. Štáty môžu ustanoviť colné cesty, t. j. cesty, železnice, vodné a iné dopravné cesty (ropovody atď.), ktoré je potrebné pri vývoze tovaru použiť.

20. Odporúčaná prax

Vývoz tovaru by sa nemal oneskorovať preto, že návrh na colné konanie je neúplný alebo že sa v dokladoch vyskytujú menšie nesprávnosti, pokiaľ to nie je na ujmu záujmov štátnej pokladnice alebo vykonania nevyhnutných kontrol alebo platných zákazov alebo obmedzení vo vývoze.

(b) Dôkaz o dôjdení tovaru na miesto určenia

21. Norma

Orgány colnej správy nepožadujú sústavné podávanie dôkazov o dôjdení tovaru do miesta určenia v zahraničí.

Poznámky

1. Tento dôkaz sa spravidla požaduje iba pri tovare, o ktorého vývoze nie je iný dôkaz a pri ktorom možno vrátiť vysoké vnútorné dane a poplatky alebo ho možno od nich oslobodiť a ak sa možno obávať zneužitia, alebo ak ide o tovar, ktorý podlieha osobitnej kontrole (napríklad zbrane a strelivo).

2. Požadovaný dôkaz môže byť obsiahnutý vo vyhlásení urobenom príjemcom a overenom orgánmi colnej správy štátu určenia.

(c) Vrátenie vnútorných daní a poplatkov alebo oslobodenie od nich

22. Norma

Národný právny poriadok ustanovuje pravidlá, ktorými sa riadia formality, od ktorých splnenia závisí priznanie prípadného vrátenia vnútorných daní a poplatkov alebo oslobodenie od nich.

23. Odporúčaná prax

Pri tovare, pri ktorom možno vzhľadom na jeho vývoz do voľného obehu v cudzine vrátiť vnútorné dane a poplatky alebo ho možno od nich oslobodiť, by sa táto úľava mala poskytnúť čo najskôr po jeho vývoze.

INFORMÁCIE O VOĽNOM OBEHU TOVARU V CUDZINE

24. Norma

Colná správa zabezpečí, aby si každý záujemca mohol ľahko obstarať všetky potrebné informácie o vývoze tovaru do voľného obehu v cudzine.ĺ

Příloha 04

DODATOK I

Vzorové tlačivo návrhu na prepustenie do voľného obehu v cudzine

Příloha 05

DODATOK II

Poznámky

1. Vzorové tlačivo má rozmery ISO medzinárodného formátu A 4 (210x297 mm). Tlačivo by malo mať okraj hore 10 mm a vľavo 20 mm. Riadkovanie by malo zodpovedať násobku 4,24 mm a odraz 2,54 mm. Jeho zhotovenie by malo byť v súlade so vzorovým tlačivom uvedeným v prílohe 1. Menšie odchýlky vo veľkosti rubrík sú prípustné v prípade, že to vyžaduje osobitný dôvod vystavujúceho štátu, ako napr. používanie nemetrickej sústavy mier a váh, osobitosti národne predpísaných systémov dokladov a pod.

2. Štáty môžu ustanoviť normy týkajúce sa váhy m2 papiera a použitia strojom vyrábanej vodotlače na zabránenie jeho falšovania.

3. Normalizované sú iba rozmery a úprava, pričom nadpisy uvedené v rubrikách vzorového tlačiva majú slúžiť na to, aby označili obsah informácie, ktorá by sa mala objaviť na vopred danom mieste. Podľa toho má každý štát možnosť nahradiť také znenie, ak to považuje za vhodnejšie a za predpokladu, že toto znenie nezmení zmysel informácie, ako je ustanovený vo vzorovom tlačive.

4. Ďalej môžu colné správy vynechať na svojich tlačivách tie rubriky vzorového tlačiva, ktoré nevyžadujú. Takto vzniknuté prázdne miesta možno použiť pre úradnú potrebu.

5. Pre umiestnenie rubrík, ktoré požadujú colné správy a ktoré nie sú obsiahnuté vo vzorovom tlačive, možno použiť priestor určený na voľné použitie.

Příloha 06

DODATOK III

Vzorové tlačivo faktúry

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.