Oznámenie č. 648/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Medzinárodného dohovoru o zjednodušení a zladení colných režimov

Čiastka 133/1992
Platnosť od 31.12.1992
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 12 ods. 1 dňom 25. septembra 1974. Pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku nadobudol platnoť v súlade s článkom 12 ods. 2 dňom 18. marca 1991. Príloha o dočasných skladoch tovaru (A.2.) nadobudla platnosť na zákl...

Pôvodný predpis

31.12.1992