Nariadenie vlády č. 645/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré vykonávacie predpisy k Zákonníku práce a k zákonu o mzde

(v znení č. 90/1996 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 133/1992
Platnosť od 31.12.1992 do31.03.2002
Účinnosť od 01.04.1996 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.