Oznámenie č. 643/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Egyptskou arabskou republikou o leteckých službách

Čiastka 132/1992
Platnosť od 31.12.1992
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XIX ods. 1 dňom 9. júna 1992. Týmto dňom stratila platnosť Dohoda medzi Československou republikou a Zjednotenou arabskou republikou o leteckých službách zo 14. augusta 1959 č. 23/1960 Zb.