Zákon č. 626/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov

Čiastka 129/1992
Platnosť od 28.12.1992 do31.12.1999
Účinnosť od 01.01.1993 do31.12.1999
Zrušený 366/1999 Z. z.