Oznámenie č. 622/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o rovnocennosti dokladov o vzdelaní umožňujúcich prístup na vysoké školy (č. 49)

Čiastka 128/1992
Platnosť od 18.12.1992
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť na základe svojho článku 5 ods. 1 dňom 4. júla 1964 a pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku na základe ods. 2 toho istého článku 27. apríla 1991.