Oznámenie č. 602/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Filipínskej republiky o leteckej doprave

Čiastka 122/1992
Platnosť od 28.12.1992
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XVI dňom podpisu.

Pôvodný predpis

28.12.1992