Zákon č. 599/1992 Zb.Zákon, ktorým sa zrušuje Česko-slovenská akadémia vied a upravuje spôsob vyporiadania majetkových a iných práv

Čiastka 122/1992
Platnosť od 28.12.1992
Účinnosť od 28.12.1992

OBSAH