Oznámenie č. 579/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Belgického kráľovstva o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Čiastka 115/1992
Platnosť od 16.12.1992
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 7 dňom 22. augusta 1989.

579

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 16. septembra 1987 bola v Bruseli podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Belgického kráľovstva o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 7 dňom 22. augusta 1989.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Belgického kráľovstva o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Belgického kráľovstva,

vedené prianím podporovať rozvoj a rozširovať spoluprácu medzi oboma krajinami v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied,

presvedčené, že táto spolupráca prispeje k rozvoju vzťahov medzi oboma krajinami,

berúc do úvahy ustanovenia Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, podpísaného v Helsinkách,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať a rozvíjať na základe vzájomnosti spoluprácu a výmenu skúseností v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied tak, aby táto spolupráca prispievala k trvalému zlepšovaniu zdravotného stavu národov oboch krajín v súlade s ich zákonodarstvom a v rámci možností.

Článok 2

Zmluvné strany budú najmä podporovať:

a) spoluprácu medzi vedeckými lekárskymi ústavmi, výskumnými ústavmi a zdravotníckymi zariadeniami;

b) spoluprácu v oblasti základného výskumu cestou vypracovania a realizácie vedeckých programov, usporadúvaním konferencií a seminárov a ďalších medzinárodných akcií organizovaných v oboch krajinách;

c) rôzne formy doškoľovania osôb pôsobiacich v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied;

d) účasť odborníkov na medzinárodných vedeckých kongresoch, konferenciách a seminároch, usporadúvaných v jednej z oboch krajín.

Článok 3

1. Zmluvné strany budú umožňovať výmenu vedcov, výskumníkov, lekárov, farmaceutov, ako aj ďalších odborníkov a zdravotníckych pracovníkov.

2. Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o odborných lekárskych publikáciách, ako aj o lekárskych vedeckých údajoch a ďalších publikáciách z oblasti zdravotníctva. Na žiadosť si ich budú odovzdávať.

Článok 4

1. Zmluvné strany budú riešiť otázku potrebnej dopravy pacientov medzi oboma krajinami.

2. Na žiadosť jednej zmluvnej strany umožní druhá zmluvná strana občanom prvej zmluvnej strany, aby sa podrobili špecializovanému lekárskemu ošetreniu v príslušných zdravotníckych zariadeniach. Žiadajúca zmluvná strana nesie zodpovednosť za úhradu vzniknutých výdavkov.

Článok 5

1. V zásade bude dopravu osôb vysielaných podľa čl. 2 a 3 tejto Dohody uhrádzať vysielajúca zmluvná strana; pobytové náklady a dopravné vnútri krajiny bude uhrádzať prijímajúca zmluvná strana.

2. Prijímajúca zmluvná strana takisto uhradí nevyhnutnú lekársku starostlivosť v prípade ochorenia alebo úrazu, ktoré vzniknú v čase ich pobytu.

Článok 6

1. S cieľom plniť ustanovenia tejto Dohody sa vytvára Zmiešaná komisia zložená najviac z 3 osôb z každej zmluvnej strany. Táto komisia sa bude schádzať najmenej raz za 3 roky striedavo v každej z oboch krajín. Vypracuje pracovné programy, bude hodnotiť ich vykonávanie a určí finančné podmienky vykonávania tejto Dohody.

2. Vykonávanie pracovných programov je zverené ministerstvám zdravotníctva.

3. Na dohodnuté záväzky v tejto Dohode musia byť vopred uvoľnené potrebné rozpočtové sumy.

Článok 7

Táto Dohoda nadobudne platnosť jeden mesiac po tom, čo si zmluvné strany písomne oznámia, že náležitosti požadované ich ústavnými predpismi boli splnené.

Článok 8

Táto Dohoda je uzavretá na neurčitú dobu. Môže ju však jedna zo zmluvných strán kedykoľvek vypovedať po predchádzajúcom písomnom oznámení diplomatickou cestou v šesťmesačnej lehote.

Na dôkaz čoho riadne splnomocnení splnomocnenci oboch zmluvných strán Dohodu podpísali.

Dané v Bruseli 16. septembra 1987 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom, francúzskom a holandskom jazyku, pričom tieto tri znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

B. Chňoupek v. r.

Za vládu Belgického kráľovstva:

L. Tindemans v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.