Oznámenie č. 577/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Litovskej republiky o dvojstrannom zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 115/1992
Platnosť od 16.12.1992 do01.05.2002
Zrušený 277/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 19. novembrom 1992.

Pôvodný predpis

16.12.1992