Oznámenie č. 576/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Bieloruskej sovietskej socialistickej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 115/1992
Platnosť od 16.12.1992 do09.02.1994
Zrušený 171/1994 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 15 dňom podpisu.