Oznámenie č. 571/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Bulharskou republikou

Čiastka 114/1992
Platnosť od 14.12.1992
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 18 ods. 1 dňom 6. októbra 1992.

Pôvodný predpis

14.12.1992