Vyhláška č. 57/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania a používania prostriedkov Štátneho fondu zveľaďovania lesa Slovenskej republiky

(v znení č. 126/1994 Z. z.)

Čiastka 13/1992
Platnosť od 14.02.1992
Účinnosť od 01.06.1994