Zákon č. 565/1992 Zb.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o predĺžení lehoty na preukazovanie vlastníctva na účely úpravy majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v poľnohospodárskych družstvách

Čiastka 113/1992
Platnosť od 11.12.1992
Účinnosť od 01.01.1993

OBSAH