Oznámenie č. 559/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje výška základného imania investičných spoločností s ručením obmedzeným

Čiastka 112/1992
Platnosť od 10.12.1992
Účinnosť od 10.12.1992
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. decembrom 1992.