Vyhláška č. 557/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva obrany, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov

Čiastka 112/1992
Platnosť od 10.12.1992
Účinnosť od 01.02.2000