Oznámenie č. 552/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Európskeho dohovoru o potlačovaní terorizmu

Čiastka 111/1992
Platnosť od 09.12.1992
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 11 ods. 2 dňom 4. augusta 1978. Pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku nadobudol platnosť v súlade so svojím článkom 11 ods. 3 dňom 15. júla 1992.

Pôvodný predpis

09.12.1992